Pjältån naturreservat

Genom Skriketorpravinen ömsom forsar ömsom strömmar Pjältåns klara vatten fram. Den besökare som tar sig ner i ravinen har bland annat chans att få uppleva skådespelet vid öringens spektakulära lek under hösten. Att lyckas få se den lilla fågeln kungsfiskare är som att se en färggrann juvel susa fram över ån.

Ravinen som omger ån består av en vild lövträdsdjungel med ett plockepinn av fallna träd och grenar. Ståtliga gamla ekar och andra lövträd som björk och asp trängs med yngre träd och buskar av en mängd olika arter. Bitvis är området mycket svårframkomligt för människor men här finner istället ett rikt växtliv och djurliv sin tillflyktsort.

I Pjältåns rena och klara vatten trivs de ovanliga fiskarterna öring och flodnejonöga. Det ålliknande nejonögat är en lite speciell fisk som ibland inte ens räknas till fiskarna. Den tillhör de primitiva rundmunnarna. Tilll skillnad från våra vanliga fiskar saknar den både käkar och benskelett. Istället har den en rund sugmun och ett dåligt utvecklat skelett av brosk. Nejonögats larver lever under flera år nedgrävd i åns bottensand innan de till slut letar sig ut i vattnet.

För öringen fungerar bäcken som en viktig barnkammare där de små ”stirren” tillbringar sina första år innan de som ”smolt” vandrar ut i havet. I havet kan de sedan växa sig stora på strömming och annat matnyttigt.

Själva ån med sitt ömsom strömmande och ömsom forsande vatten är en mycket vacker naturmiljö som lockar till upptäckter. På flera platser är ån så grund att det går att vada över till andra sidan för att fortsätta upptäcktsfärden där. I området finns många äldre lämningar från en tid då ån och dess omgivning användes till bruksverksamhet och annan industriverksamhet. Exempelvis är det spännande att utforska området kring den gamla nedlagda vattenkraftstationen.

Pjältåns vatten forsar fram mellan stenarna på botten av ravinen.

Pjältåns vatten forsar fram mellan stenarna på botten av ravinen.

För dig som besökare

I reservatet finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Stora delar av reservatet är relativt svårframkomligt men i norra delen finns rester efter en gammal landsväg som används av många besökare som promenadstig, joggingspår och för mountainbikecykling. En grusväg leder fram till den gamla trädgårdsmiljön runt Dvardala kraftstation.

Närheten till ett stort antal naturreservat som Ågelsjön, Rödgölen, Glotternsjöarna och Jursla gammelskog gör att ett besök i naturreservatet kan kombineras med upplevelser i flera områden under en och samma dag.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Pjältåns naturreservat:

  • Du får inte ta ved eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte plocka hela eller delar av mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte störa eller skada djurlivet.
  • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka, måla eller liknande.

Du behöver skriftligt tillstånd från Länsstyrelsens för att få:

  • snitsla spår eller sätta upp tavla, skylt, affisch och liknande.
  • anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet.
  • utföra vetenskaplig undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

*Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet om Pjältåns naturreservat från 2021.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Storlek: 10,1 hektar
Skyddsår: 2021
Kommun: Norrköping
Markägare: Privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland