Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Om Länsstyrelsen i Östergötlands län

Länsstyrelsen Östergötlands uppdrag är att skapa samhällsnytta – det gör vi genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Östergötland och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling, så att natur- och kulturvärden bevaras, miljön skyddas, landsbygden utvecklas och samhället byggs på goda grunder och ur ett jämställt perspektiv.

Vi skapar samhällsnytta i Östergötland

I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner i frågor som rör länets utveckling och som beslutfattare. Vårt uppdrag innebär också att vi har ett stort inflytande över mycket som sker i regionen. Som myndighet och central aktör i Östergötlands utveckling både påverkar och påverkas vi av vår omvärld och den kommunala, regionala och nationella politiken.

Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag.

Makt att påverka

Vi har stor möjlighet att påverka utvecklingen i Östergötland. Vi fattar beslut i en mängd olika frågor som rör samhällets utveckling, oftast med ett långsiktigt fokus. Vår uppgift är att väga samman olika perspektiv, ta hänsyn till komplexa sammanhang och säkerställa att enskilda intressen inte vinner över kollektivets bästa.

Vårt uppdrag från regeringen

Som statens företrädare i länet är det vår uppgift att se till att regeringens politik förverkligas ute i länet.

Vi ska se till att länet utvecklas på ett sådant sätt att nationella mål får genomslag, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi ska ha ett samlat regionalt perspektiv och samordna olika samhällsintressen. Därför måste vi ha en god inblick i Östergötlands behov och förutsättningar. Denna kunskap ska vi föra vidare till regeringen, så att den kan fatta de bästa besluten för Östergötlands utveckling.

Länsstyrelsen har samma ställning som centrala myndigheter och verk. Vi arbetar med flera olika departement som ger oss uppdragen och följer upp vår verksamhet. Vår ansvarige minister är civilministern.

Vår verksamhet

Vi skapar samhällsnytta genom att tillhandahålla rådgivning, samordning, prövning, ekonomiskt stöd, tillsyn och kontroll. Ofta gör vi det tillsammans med andra organisationer, myndigheter och företag.

Vårt arbete är tvärsektoriellt, vilket innebär att vi prioriterar och väger insatser mot varandra för att skapa den största samhällsnyttan.

Några exempel på hur vi använder våra insatser och verktyg är:

  • Tillsyn och prövning – djurhållning, miljöfarlig verksamhet, kulturarvet, kameraövervakning, kommunala detalj- och översiktsplaner.
  • Samordning – av länets krafter vid kriser, statliga och kommunala uppdrag, miljömålen och överklagande av kommunala beslut.
  • Ge tillstånd – miljöfarlig verksamhet, jakt och fiske, förändringar i kulturmiljön.
  • Bevara – kulturmiljöer och skyddsvärd natur.
  • Rådgivning och information – landsbygdsutveckling, lönegaranti, naturvård, underhåll av kulturarvet, energieffektivisering, sociala frågor.

Organisationsschema

Länsstyrelsen i Östergötlands län är organiserad i fem avdelningar med underliggande enheter.

Illustration över länsstyrelsen i Östergötlands organisation. Östergötlands länsstyrelse är indelad i fem olika avdelningar med underliggande enheter. Avdelningarna är: avdelningen för verksamhetsstöd, avdelningen för djur, landsbygd och livsmedel, avdelningen för miljö och natur, avdelningen för människa och samhälle samt avdelningen nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Alla avdelningar ligger under länsledningen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss