Kungsbro naturreservat

Kungsbro domineras av stora strandängar och vida vassar kring Motala ströms mynning i Roxen. Många våtmarksfåglar häckar i området och fågellivet kan beskådas från ett utsiktstorn i kanten av strandängen. I anslutning till strandängarna i norr utbreder sig en vacker ekhage i sluttningen ner mot stranden.

Under våren är fågellivet intensivt. Tofsvipa, enkelbeckasin, rödbena, gulärla och grågås häckar på strandängarna. Från vassarna hörs ibland rördromens märkliga läten. Ovanför seglar brun kärrhök på jakt. I sjön och vattenlagunerna innanför vassen simmar sothöns och änder. Maderna i Kunsbro är en viktig rastplats för flyttande våtmarksfåglar under vår och höst.

Hagmarken i reservatets norra del inbjuder till strövtåg. Här växer en artrik flora av typiska hagmarksväxter som ängsskallra, brudbröd, korskovall, solvända och nattviol. I hagmarken häckar törnskata och rosenfink. I hagmarken finns flera pampiga ekar med en värdefull lavflora på barken. De största jätteekarna hittar du närmast sjön. Här vid ekarna ligger ett långsträckt gravfält från järnåldern med flera stensättningar och andra fornlämningar.

Naturen i Kungsbro har stora likheter med Svartåmynningens naturreservat cirka fyra kilometer söderut. Båda reservaten ingår i våtmarksområdet Västra Roxen, vilket pekas ut som en värdefull våtmark i den internationella våtmarkskonventionen, den så kallade Ramsarkonventionen.

För dig som besökare

Norr om Berg följ skyltning mot reservatet. En parkering finns med plats för fyra bilar. Närmaste busshållsplats finns utmed Stjärnorpsvägen, Kungsbro.

Från parkeringen är det cirka 200 meters vandring ner till besöksområdet. De sista 100 metrarna går på en bred träspång genom hagen.

Vid besöksområdet finns ett fågeltorn, ett par fikabord och ett torrdass. Runt besöksområdet finns ett trästaket som håller djuren utanför. Uppe i fågeltornet får du en bra överblick över Motala ströms mynning och strandängarna däromkring.

Om du kommer till fots eller med cykel kan du även besöka utsiktspunkten i södra änden av reservatet. Då går du från villaområdet Sjöliden. Du tar dig in i hagen via en gång-färist.

Sommartid betas reservatet av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Kungsbro naturreservat:

 • För att skydda det störningskänsliga fågellivet är det förbjudet att beträda strandängarna under tiden 1 april till och med 30 juni. Leden fram till fågeltornet samt ekhagen får dock beträdas året om.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att till exempel borra, spränga, hacka, rista, gräva eller måla.
 • Du får inte spela musik/ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.
 • Du måste hålla hund och andra husdjur i koppel.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp/skada växter såsom ris, örter, mossor eller lavar,
 • Du får inte lägga upp båt
 • Du får inte tälta.
 • Du får inte ställa upp husvagn.
 • Du får inte anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet.
 • Du får bara parkera på anvisad parkeringsplats.
 • Du får bara köra fordon på befintlig väg.

*Detta är sammanfattade utdrag ur beslutet om Kungsbro naturreservat från 1996.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland