Kungsbro naturreservat

Kungsbro domineras av stora strandängar och vida vassar kring Motala ströms mynning i Roxen. Många våtmarksfåglar häckar i området och fågellivet kan beskådas från ett utsiktstorn i kanten av strandängen. I anslutning till strandängarna i norr utbreder sig en vacker ekhage i sluttningen ner mot stranden.

Under våren är fågellivet intensivt. Tofsvipa, enkelbeckasin, rödbena, gulärla och grågås häckar på strandängarna. Från vassarna hörs ibland rördromens märkliga läten. Ovanför seglar brun kärrhök på jakt. I sjön och vattenlagunerna innanför vassen simmar sothöns och änder. Maderna i Kunsbro är en viktig rastplats för flyttande våtmarksfåglar under vår och höst.

Hagmarken i reservatets norra del inbjuder till strövtåg. Här växer en artrik flora av typiska hagmarksväxter som ängsskallra, brudbröd, korskovall, solvända och nattviol. I hagmarken häckar törnskata och rosenfink. I hagmarken finns flera pampiga ekar med en värdefull lavflora på barken. De största jätteekarna hittar du närmast sjön. Här vid ekarna ligger ett långsträckt gravfält från järnåldern med flera stensättningar och andra fornlämningar.

Naturen i Kungsbro har stora likheter med Svartåmynningens naturreservat cirka fyra kilometer söderut. Båda reservaten ingår i våtmarksområdet Västra Roxen, vilket pekas ut som en värdefull våtmark i den internationella våtmarkskonventionen, den så kallade Ramsarkonventionen.

För dig som besökare

En parkeringsplats för besökare finns vid Sjöliden, Motala ström. Här får cirka fyra till fem bilar plats. Busshållsplats finns utmed Stjärnorpsvägen, Kungsbro.

Från parkeringen är det cirka 200 meters vandring ner till besöksområdet. De sista 100 metrarna går på en bred träspång. Vid besöksområdet finns ett fågeltorn, ett par fikabord och ett torrdass. Uppe i fågeltornet får du en bra överblick över Motala ströms mynning och strandängarna däromkring.

Föreskrifter

För att skydda det störningskänsliga fågellivet är det förbjudet att beträda strandängarna under tiden 1 april till och med 30 juni. Leden fram till fågeltornet får dock beträdas året om.

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 100 hektar
Skyddsår: 1996
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland