Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Näfssjöskogen naturreservat

Naturreservatet består i sin helhet av ön Storön som ligger i Näfssjön. Ön är mycket intressant på grund av sin berggrund av urkalk och de bördiga markerna med en stor blandning av trädslag. Längre tillbaka i tiden har ön betats. Än idag finns gläntor med en rik förekomst av blommande växter, bland annat orkidén purpurknipprot.

Förekomsten av kalk och kalkpåverkad flora är ovanlig i norra Östergötland. Den kalkrika berggrunden ger förutsättningar för en rik flora med flera krävande växter. På ön växer till exempel blåsippa, vårärt, underviol, vispstarr, gullviva, vildlin, vippärt, piprör, nattviol och den ovanliga orkidén purpurknipprot. Runt om på ön går det att se spår efter tidigare kalkbrytning i form av gropar i olika storlekar.

Även om gran och tall är vanligast på ön så finns det ett stor mängd lövträd av olika slag. Asp, björk och ek bidrar till områdets mångfald och variation. I fuktsvackor finns små partier med klibbalskog. Här och var står stora grova ekar, tallar och aspar.

Storön har troligen nyttjats för bete under lång tid. Några belägg för åkerbruk finns inte trots att leror förekommer på flera platser. I väster där de flesta ädellövträden idag står brukades marken som äng i början av 1700-talet.

Under lång tid ökade granen på ön men efter senare års stormar (2005, 2007) och efterföljande angrepp av granbarkborre har granens expansion avstannat. Död ved förekommer därför numera i rik mängd. På den stora mängden död ved av olika trädslag finns vedlevande svamparter som ullticka, rynkskinn, rutskinn, kandelabersvamp och vit vedfingersvamp.

Södra delen av ön. Foto: Marika Sjödin

Södra delen av ön. Foto: Marika Sjödin

För dig som besökare

Du kan nå Storön med mindre båt, kanot eller skridskor. Landstigning kan göras på i stort sett hela strandlinjen. En av kommunens kanotleder går förbi ön. I dagsläget finns inga iordningställda anordningar för friluftslivet i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för dig som besökare. Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Näfssjöskogens naturreservat från 2023. 

  • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar, fälla träd eller ta ved.
  • Du får inte gräva upp eller plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka matsvamp.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte tälta mer än två dygn.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar för fler än 100 personer eller för att bedriva läger för fler än 30 personer.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra vetenskaplig undersökning som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 30,7 hektar

Skyddsår: 2023

Kommun: Finspång

Markägare: Holmen skog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss