Bärsjöskogen naturreservat

Bärsjöskogens naturreservat ligger vid Bärsjöns strand. Det är en typisk Kolmårdsskog med drygt 200-årig naturskogsartad barrblandskog. Det branta landskapet är svårframkomligt men bjuder dig som besökare på en häftig upplevelse. Här finns väldoftande skvattramsmyrar och historiskt brandpåverkad tallskog.

Det urskogslika området består av en dramatisk kuperad barrskog med höga mäktiga berg och branter. En ravin med blockiga sluttningar och en liten bäck löper från områdets centrala del ner mot sjön i norr. Jättelika stenblock finns spridda här och där liksom en stor mängd döda och omkullfallna granar.

På de torra hällmarkerna står gamla tallar och i området finns också ett antal mindre öppna mossar samt en större tallrismosse. De många döda träden, både stående och liggande, ger området ett vilt utseende men gör det också lite svårframkomligt.

I området närmast Bärsjön är skogarna betydligt yngre och påverkade av skogsbruk i sen tid. Reservatets södra delar är påverkat av utdikning under 1900-talet för förhöjd skogsproduktion. 

För dig som besökare

Bärsjöskogens naturreservat ligger vid Bärsjöns strand, cirka 3,5 kilometer nordost om Åby. En parkering för besökare finns vid Melabommen, Svarttorp. En vandringsled på cirka 1,5 kilometer går runt i reservatet.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)