Borgs ekhagar naturreservat

Borgs ekhagar består främst av öppna ekhagmarker, precis som naturreservatets namn berättar. Utöver de vackra gamla träden kan du som besökare upptäcka en rikedom av fornlämningar av olika slag.

I anslutning till Borgs kyrka finns naturreservatets ekdominerade lövträdsbevuxna hagmarker. I området växer främst yngre eller medelålders ekar, men bland dem finns även ett antal mycket gamla och ihåliga träd. De gamla träden erbjuder en gynnsam livsmiljö för många sällsynta arter, bland annat hos lav- och insektsfaunan.

Områdets många fornlämningar visar på att området har varit viktigt för människor i flera tusen år. I den sydvästra ekbacken ligger ett stort gravfält från järnåldern. Här finns också över femtio runda stensättningar.

Strax norr om ekbacken fortsätter ytterligare ett fornlämningsområde. Troligen har de två områdena hängt ihop innan gamla Norrköpingsvägen delade upp det i två delar.

För dig som besökare

Busshållsplats och parkering finns vid Borgs kyrka. En mindre parkeringsficka finns också utmed vägen (norrgående körfält) i södra änden av reservatet. För besökare har flera ingångar in till hagarna anordnats. Även om det inte finns någon markerad led så är de öppna betade markerna inbjudande att vandra i.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 17,3 hektar
Skyddsår: 2000
Markägare: Norrköpings kommun och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Bridging The Gap

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer om projektet här:

Klicka på bilden för att komma till projektets webbplats.