Borgs ekhagar naturreservat

Borgs ekhagar består främst av öppna ekhagmarker, precis som naturreservatets namn berättar. Utöver de vackra gamla träden kan du som besökare upptäcka en rikedom av fornlämningar av olika slag.

I anslutning till Borgs kyrka finns naturreservatets ekdominerade lövträdsbevuxna hagmarker. I området växer främst yngre eller medelålders ekar, men bland dem finns även ett antal mycket gamla och ihåliga träd. De gamla träden erbjuder en gynnsam livsmiljö för många sällsynta arter, bland annat hos lav- och insektsfaunan.

Områdets många fornlämningar visar på att området har varit viktigt för människor i flera tusen år. I den sydvästra ekbacken ligger ett stort gravfält från järnåldern. Här finns också över femtio runda stensättningar.

Strax norr om ekbacken fortsätter ytterligare ett fornlämningsområde. Troligen har de två områdena hängt ihop innan gamla Norrköpingsvägen delade upp det i två delar.

För dig som besökare

Busshållsplats och parkering finns vid Borgs kyrka. Kyrkans parkering har plats för många bilar men delas med kyrkobesökare. En mindre parkeringsficka med plats för tre bilar finns också utmed vägen (norrgående körfält) i södra änden av reservatet. För besökare finns flera ingångar in till hagarna. 

Även om det inte finns någon markerad led så är de öppna betade markerna inbjudande att vandra i. Sommartid betas reservatet av nötdjur och får. Vi rekommenderar att du inte går in med hund i hagarna under denna period då det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland