Borgs ekhagar naturreservat

Borgs ekhagar består främst av öppna ekhagmarker, precis som naturreservatets namn berättar. Utöver de vackra gamla träden kan du som besökare upptäcka en rikedom av fornlämningar av olika slag.

I anslutning till Borgs kyrka finns naturreservatets ekdominerade lövträdsbevuxna hagmarker. I området växer främst yngre eller medelålders ekar, men bland dem finns även ett antal mycket gamla och ihåliga träd. De gamla träden erbjuder en gynnsam livsmiljö för många sällsynta arter, bland annat hos lav- och insektsfaunan.

Områdets många fornlämningar visar på att området har varit viktigt för människor i flera tusen år. I den sydvästra ekbacken ligger ett stort gravfält från järnåldern. Här finns också över femtio runda stensättningar.

Strax norr om ekbacken fortsätter ytterligare ett fornlämningsområde. Troligen har de två områdena hängt ihop innan gamla Norrköpingsvägen delade upp det i två delar.

För dig som besökare

Busshållplats och parkering finns vid Borgs kyrka. Kyrkans parkering har plats för många bilar men delas med kyrkobesökare. En mindre parkeringsficka med plats för tre bilar finns också utmed vägen (norrgående körfält) i södra änden av reservatet. För besökare finns flera ingångar in till hagarna. 

Även om det inte finns någon markerad led så är de öppna betade markerna inbjudande att vandra i. Sommartid betas reservatet av nötdjur och får. Vi rekommenderar att du inte går in med hund i hagarna under denna period då det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Borgs ekhagar ur beslutet från 2000. Texten är förenklad:

 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte föra in främmande växtarter som inte är naturliga för området.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte plocka svampar, svampdelar, växter eller växtdelar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa djur genom att till exempel klättra i träd med fågelbon eller samla in ryggradslösa djur som till exempel insekter, spindlar och snäckor.
 • Du behöver ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 17,3 hektar

Skyddsår: 2000

Kommun: Norrköping

Markägare: Norrköpings kommun och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss