Storskogen naturreservat

Storskogens naturreservat är ett av Östergötlands större barrskogsreservat. Naturskogen är varierad med hällmarkstallskogar, lövrika sumpskogar, tallmossar och bergbranter. Vandrar du i skogen får du uppleva en miljö som är hem åt många sällsynta arter.                   

Skogen i reservatet har endast brukats försiktigt och här finns det gott om gamla träd och död ved. Många lavar, mossor, skalbaggar och vedsvampar trivs i en miljö med dessa tillgångar. Vedsvamparna brandticka och gräddticka är exempel på arter som lever i området. I de gamla träden kan du även se håligheter efter spillkråkans och
mindre hackspettens framtåg.

Liggande trädstammar och stående döda träd är fulla av olika insektslarver. Många larver förpuppas och kläcks inne i veden. Både larver och färdigbildade skalbaggar lämnar efter sig gnagspår – vackra och underliga mönster i veden som är unika för varje art. I reservatet har man bland annat hittat spår efter bronshjon och grön aspvedbock.

Där de två reservatsdelarna möts, intill skogsbilvägen, ligger en gammal kolningsplats. Här finner du kolbottnar och spår efter kolarkojor där träkol framställdes förr i tiden.

Från parkeringsplatsen kan du följa en cirka tre kilometer lång vandringsled som tar dig upp och runt den västra delen av området. Leden passerar många platser där den vackra utsikten över skogslandskapet i väster breder ut sig.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 130,2 hektar
Skyddsår: 2006
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland