Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sommenäs naturreservat

Sommenäs naturreservat i Kinda kommun består av två delområden som idag är lövskogsbeklädda. Båda områdena har historiskt sett varit slåtterängar med spridda lövträd. Det större av områdena restaurerades under 2008 till ädellövhage.

I det södra delområdet finns det fortfarande gamla ekar och askar som är från den tid som området var slåtteräng. Vissa askar har hamlats, det vill säga man tog regelbundet av grenarna för att få lövfoder till djuren. På träden växer sällsynta lavar samt en och annan mossa och ticka som kräver solbelysta, gamla ädellövträd.

En stor del av området ska därför restaureras till en varierande ädellövhage, med omväxlande öppna och mer slutna partier.

Betesdjuren hjälper till med naturvården genom att hålla efter sly, som annars riskerar att växa upp och beskugga de gamla träden igen. Genom att djuren betar högvuxna gräs som konkurrerar med de gamla ängsväxterna, som fortfarande finns kvar i området, gynnas även dessa ängsväxter.

Det norra delområdet har tappat sina strukturer som hör till ett trädklätt odlingslandskap och består i stället av ädellövskog där kronorna är mer upphissade. Halvgrova ekar dominerar trädskiktet. Den norra änden består av ett fuktstråk med sumpskog.

Sommenäs högsta naturvärden är kopplade till lavar som är knutna till de gamla ädellövträden. Exempel på sådana arter är rosa skärelav, almlav, skuggorangelav och lunglav.

För dig som besökare

En parkering med plats för tre bilar finns utmed vägen. Östgötaleden passerar även förbi reservatet. Vinkelgenomgångar finns så att man kan ta sig in i hagmarkerna men det finns inga markerade vandringsleder eller andra friluftsanordningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Sommenäs naturreservat ur beslutet från 2007. Texten är förenklad:

 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel. Undantag för jakthund vid tillåten jakt.
 • Du får inte rida eller cykla i reservatet med undantag för den körväg som finns markerad i bilaga 1 i beslutet.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar men det är tillåtet att plocka matsvamp.
 • Du får inte spela musik och ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd med fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 32,3 hektar

Skyddsår: 2007

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss