Sommenäs naturreservat

Sommenäs naturreservat i Kinda kommun består av två delområden som idag är lövskogsbeklädda. Båda områdena har historiskt sett varit slåtterängar med spridda lövträd. Det större av områdena restaurerades under 2008 till ädellövhage.

I det södra delområdet finns det fortfarande gamla ekar och askar som är från den tid som området var slåtteräng. Vissa askar har hamlats, det vill säga man tog regelbundet av grenarna för att få lövfoder till djuren. På träden växer sällsynta lavar samt en och annan mossa och ticka som kräver solbelysta, gamla ädellövträd.

En stor del av området ska därför restaureras till en varierande ädellövhage, med omväxlande öppna och mer slutna partier.

Betesdjuren hjälper till med naturvården genom att hålla efter sly, som annars riskerar att växa upp och beskugga de gamla träden igen. Genom att djuren betar högvuxna gräs som konkurrerar med de gamla ängsväxterna, som fortfarande finns kvar i området, gynnas även dessa ängsväxter.

Det norra delområdet har tappat sina strukturer som hör till ett trädklätt odlingslandskap och består i stället av ädellövskog där kronorna är mer upphissade. Halvgrova ekar dominerar trädskiktet. Den norra änden består av ett fuktstråk med sumpskog.

Sommenäs högsta naturvärden är kopplade till lavar som är knutna till de gamla ädellövträden. Exempel på sådana arter är rosa skärelav, almlav, skuggorangelav och lunglav.

För dig som besökare

En parkering med plats för tre bilar finns utmed vägen. Östgötaleden passerar även förbi reservatet. Vinkelgenomgångar finns så att man kan ta sig in i hagmarkerna men det finns inga markerade vandringsleder eller andra friluftsanordningar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland