Prästängsuddens lövskog naturreservat

Prästängsuddens naturreservat ligger vid sjön Tisnaren med en av norra Östergötlands största sammanhängande ädellövskogar.

Det svagt kuperade området upptas av en lundartad, ekdominerad skog med höga och rakstammiga ekar. Några ekar är dock grova och mer vidkroniga, vilket tyder på att de tidigare har stått mer ljusöppet. Trädskiktet har dessutom inslag av asp, björk, lönn, rönn, gran och tall.

Området har en rik vårflora med mattor av vitsippa, blåsippa, gullviva och liljekonvalj samt en del tandrot och ormbär. Den giftiga växten tibast med blommor på bara kvist och den köttrosa vätterosen som tar näring från hasselns rötter, blommar även här om våren. Bland sällsynta lavar finns skärelav och skuggorangelav på ek och liten punktlav på asp.

För dig som besökare

Reservatet har inga friluftsanordningar för dig som besökare. Naturreservatet är svårt att komma intill från land. Enklast nås området med båt.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också på skylt vid reservatets gräns.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland