Prästängsuddens lövskog naturreservat

Prästängsuddens naturreservat ligger vid sjön Tisnaren med en av norra Östergötlands största sammanhängande ädellövskogar.

Det svagt kuperade området upptas av en lundartad, ekdominerad skog med höga och rakstammiga ekar. Några ekar är dock grova och mer vidkroniga, vilket tyder på att de tidigare har stått mer ljusöppet. Trädskiktet har dessutom inslag av asp, björk, lönn, rönn, gran och tall.

Området har en rik vårflora med mattor av vitsippa, blåsippa, gullviva och liljekonvalj samt en del tandrot och ormbär. Den giftiga växten tibast med blommor på bara kvist och den köttrosa vätterosen som tar näring från hasselns rötter, blommar även här om våren. Bland sällsynta lavar hittar du skärelav och skuggorangelav på ek och liten punktlav på asp.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 12,3 hektar
Skyddsår: 2000
Markägare: privat 
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland