Pukehål naturreservat

Pukehåls naturreservat ligger i kuperad terräng ett par kilometer utanför Malexander. Ett besök bjuder på såväl trollskog som vacker utsikt. Uppe på högsta berget finns en liten grotta som givit området dess namn.

I den kuperade och oländiga terrängen finns gammal barrskog kvar. Det är grunden för områdets höga naturvärden tillsammans med ett stort inslag av lövträd och av död ved i olika former. Pukehål är även utsett till ett Natura 2000-område och ingår därmed i EU:s nätverk av skyddad natur.

Förutom berg och branter finns ett antal mindre sumpskogar med skuggiga och fuktiga förhållanden som gör området rikt på svampar, mossor och lavar. Två exempel på sällsynta arter som finns här är den lilla gröna sköldmossan och den mörkt olivgröna aspgelélaven. I väta blir aspgelélavens bål sladdrig och geléartad. Den trivs bäst på stammar av asp i fuktig gammal skog.

För dig som besökare

Pukehåls naturreservat har ingen parkering och inga anordningar för friluftsliv men du är välkommen att besöka området på egen hand.

Den steniga, blockiga och branta terrängen gör området till en utmaning att ta sig fram i. Men för den äventyrliga ger området en upplevelse som kittlar fantasin. Namnet Pukehål kommer av den lilla grotta som finns på det högsta berget i området. Enligt gammal folktro har ordet puke betydelsen ont väsen, djävul eller mjölkhare.

En knapp kilometer söder om naturreservatet passerar Östgötaleden och det går att via gamla bruksvägar avvika från Östgötaleden och promenera till reservatet. Cirka två kilometer söder om Pukehåls naturreservat, utmed Östgötalden ligger ännu en grotta, Pelargrottan.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 63 hektar
Skyddsår: 2019
Kommun: Boxholm
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland