Åsen naturreservat

Åsen naturreservat består främst av ädellövrik lövskog på de gamla kulturmarkerna och gammal barrskog uppe på höjderna. En rullstensås löper genom reservatet, och ger området dess speciella utseende.

Områdets skogar är alla blandskogar, och bjuder på en variation av björk, asp ek och gran. På vissa ställen i naturreservatet finns även enstaka almar, lönnar och lindar. Uppe på själva åsen har skogen ännu inte slutit sig. I denna torra, ljusare miljö finns en ganska artrik flora och ett stort antal fjärilsarter. 

Ovanför Ekdammen, som tidigare har varit en liten åker, ligger Åsens gamla torpruin. Det är en sevärdhet för dig som besökare som är nyfiken på områdets förflutna. Ytterligare finns det anlagda småvatten utefter den naturliga bäcken, och ovan Järpdammen ligger en fin kolbotten. 

Gamla björkar och thujor växer på andra sidan vägen i det gamla domänreservatet. I slänten växer den planterade ekskogen från 1930-talet. Det höga berget i östra delen med riktigt gammal och grov barrskog inramas av ett vackra grova och vidgreniga ekar.

I reservatet finns en rik lav- och svampflora med flera ovanliga och rödlistade arter. På tallved uppe på berget i söder växer ladlav, och på gamla ädellövträd kan du finna lunglav och stor knopplav. Raggtaggsvamp och mjukporing är två starkt hotade svamparter som båda förekommer i området.

För dig som besökare

Östgötaleden går igenom reservatet. Du kan också följa en markerad slinga för att se reservatets mångfald av natur och kultur.

Vid Ekdammen finns en eldkåta med eldkamin och vedförråd. Utanför finns bord och grillaplats. Du är varmt välkommen att nyttja anläggningarna och sedan lämna dem i det skick du vill finna dem.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 58,7 hektar
Skyddsår: 2007
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland