Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Eknön naturreservat

Eknön är ett unikt naturområde på grund av sin stora rikedom av gammal ädellövskog. Inslaget av jätteträd är påfallande stort. Denna unika natur är ett resultat av en mycket skonsam markanvändning under lång tid.

Ön är flack med undantag för några bergknallar i sydost och en långsträckt bergig udde i sydväst. Naturen på ön är varierad med stora lövskogar på den lägre marken, barrskog i anslutning till bergknallarna och på sandmarkerna i väster. På de flacka stränderna finns strandängar och centralt finns åkermarker.

Skogarna på ön är mycket speciella tack vare den stora förekomsten av mycket gamla träd och död ved. Ön är av mycket stor betydelse för en lång rad rödlistade arter bland såväl insekter, svampar och lavar samt fåglar.

För dig som besökare

Eknöns naturreservat nås endast med egen båt. Det är ganska grunda vatten runt ön och få naturliga landstigningsplatser så en mindre båt eller kajak rekommenderas. Vid Skansudden intill Ettersundet finns en informationstavla med skyltar om områdets säregna natur och de föreskrifter som gäller i reservatet. Ytterligare information finns på en anslagstavla ungefär mitt på ön i anslutning till den stora strandängen.

Hela Eknön är väl värt ett besök men det finns inga anordningar för friluftslivet. Observera att hela ön hävdas med betesdjur vilket är en förutsättning för de höga värdena. Undvik att störa betesdjuren och håll säkra avstånd så att incidenter undviks. Det är alltid olämpligt att beträda betesområden med hund.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Eknöns naturreservat ur beslutet från 1995. Texten är förenklad:

  • Du får inte hacka, gräva eller på annat sätt skada mark, sten eller berg.
  • Du får inte gräva upp eller plocka växter, mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte samla insekter, snäckor eller andra ryggradslösa djur.
  • Du får inte göra upp eld.
  • Du får inte tälta.
  • Du får inte köra motorfordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 738,9 hektar

Skyddsår: 1995

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss