Eknön naturreservat

Eknön är ett unikt naturområde på grund av sin stora rikedom av gammal ädellövskog. Inslaget av jätteträd är påfallande stort. Denna unika natur är ett resultat av en mycket skonsam markanvändning under lång tid.

Ön är flack med undantag för några bergknallar i sydost och en långsträckt bergig udde i sydväst. Naturen på ön är varierad med stora lövskogar på den lägre marken, barrskog i anslutning till bergknallarna och på sandmarkerna i väster. På de flacka stränderna finns strandängar och centralt finns åkermarker.

Skogarna på ön är mycket speciella tack vare den stora förekomsten av mycket gamla träd och död ved. Ön är av mycket stor betydelse för en lång rad rödlistade arter bland såväl insekter, svampar och lavar samt fåglar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 738,9 hektar
Skyddsår: 1995
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats