Marielund naturreservat

Marielund är tillsammans med Erikslund två små unika skogsområden av naturskogskaraktär i Kolmården. Det är så nära urskog man kan komma i södra Sverige. I Östergötland finns kanske ett 20-tal områden med en totalareal av några hundra hektar som har denna speciella orörda prägel med månghundraåriga stammar och stor andel död ved.

Marielund är tillsammans med Erikslund Östergötlands två äldsta och tidigast upprättade naturreservat. Marielund fridlystes redan 1945 som naturminne. När en ny naturvårds­lag trädde i kraft 1965 överför­des alla naturminnesområden större än 1 hektar till naturreservat. Marielund ligger nu likt en urskogs-ö i ett omgivande landskap präglat av rationellt skogsbruk.

Jägmästaren A.M. Alborg på Östkinds Häradsallmänning som avsatte skogsområdet på 1940-talet skrev: "många gånger har det smärtat mig att jag måst hugga i en del skogspartier av oersättlig urskogsskönhet".

Vidare sade han: "Meningen med dessa reservat är att åt eftervärlden bevara någon liten fläck, där man kan hoppas, att en eller annan representant för ett senare släkte, som bara sett mönstergillt skötta och rakstammiga skogar, med njutning och andakt skall för en stund kunna fly undan jäktet för rekreation i dessa uråldriga små vildmarker, som kanske påminna om de kolmårdsskogar, där stigmän och varg en gång voro fruktade invånare".

Vanligaste trädslaget är tall och gran. Barrträden har en ålder på omkring 200 till 400 år och en medelhöjd på cirka 30 meter. Därutöver före­kommer enstaka björk, asp, rönn och ek. Det finns rikligt med liggande döda trädstammar. Ibland ligger de så tätt att det är svårt att ta sig fram. Torrakor och högstubbar är också vanliga. På de döda träden finns det gott om lavar och tickor.

Längs med reservatets östra gräns slingrar sig en liten bäck som eroderat sig ner i sedimenten. Utmed bäcken är floran rikare och det är rikt på lövträd, särskilt vanlig är ek. Här växer bland annat skogsfräken, skogsbräken, harsyra samt enstaka knä­rot. Många träd har fallit över bäcken. Därmed skapas en variation och mosaik av olika biotoper, mer eller mindre skyddade.

För dig som besökare

Den här gammelskogen är mycket besöksvärd. Marielunds naturreservat har ingen egen parkering men du kan ställa bilen i det närliggande naturreservatet Bråvikenbranten. Parkeringen ligger intill gården Skvättan och därifrån leder en orangemarkerad vandringsled upp till Marielund. Leden går sedan i en rundslinga runt i reservatet. Sammanlagt blir det en promenad på lättvandrad mark på cirka 2,5 kilometer fram och åter till parkeringen. I detta urskogsreservat får träden ligga där de faller, därför kan du behöva kliva över stammar som ligger på leden.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 1,5 hektar
Skyddsår: 1991
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland