Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marielund naturreservat

Marielund är tillsammans med Erikslund två små unika skogsområden av naturskogskaraktär i Kolmården. Det är så nära urskog man kan komma i södra Sverige. I Östergötland finns kanske ett 20-tal områden med en totalareal av några hundra hektar som har denna speciella orörda prägel med månghundraåriga stammar och stor andel död ved.

Marielund är tillsammans med Erikslund Östergötlands två äldsta och tidigast upprättade naturreservat. Marielund fridlystes redan 1945 som naturminne. När en ny naturvårds­lag trädde i kraft 1965 överför­des alla naturminnesområden större än 1 hektar till naturreservat. Marielund ligger nu likt en urskogs-ö i ett omgivande landskap av rationellt skogsbruk.

Jägmästaren A.M. Alborg på Östkinds Häradsallmänning som avsatte skogsområdet på 1940-talet skrev: "många gånger har det smärtat mig att jag måst hugga i en del skogspartier av oersättlig urskogsskönhet". Vidare sade han: "Meningen med dessa reservat är att åt eftervärlden bevara någon liten fläck, där man kan hoppas, att en eller annan representant för ett senare släkte, som bara sett mönstergillt skötta och rakstammiga skogar, med njutning och andakt skall för en stund kunna fly undan jäktet för rekreation i dessa uråldriga små vildmarker..."

Vanligaste trädslaget är tall och gran. Barrträden har en ålder på omkring 200 till 400 år och en medelhöjd på cirka 30 meter. Det finns rikligt med liggande döda trädstammar. Ibland ligger de så tätt att det är svårt att ta sig fram. Torrakor och högstubbar är också vanliga. På de döda träden finns det gott om lavar och tickor.

Längs med reservatets östra gräns slingrar sig en liten bäck som eroderat sig ner i sedimenten. Utmed bäcken är floran rikare och det är rikt på lövträd, särskilt vanlig är ek. Här växer bland annat skogsfräken, skogsbräken, harsyra samt enstaka knä­rot. Många träd har fallit över bäcken. Därmed skapas en variation och mosaik av olika biotoper, mer eller mindre skyddade.

För dig som besökare

Den här gammelskogen är mycket besöksvärd. Marielunds naturreservat har ingen egen parkering men du kan ställa bilen i det närliggande naturreservatet Bråvikenbranten. Parkeringen ligger intill gården Skvättan och därifrån leder en orangemarkerad vandringsled upp till Marielund. Leden går sedan i en rundslinga runt i reservatet. Sammanlagt blir det en promenad på lättvandrad mark på cirka 2,5 kilometer fram och åter till parkeringen. I detta urskogsreservat får träden ligga där de faller, därför kan du behöva kliva över stammar som ligger på leden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Marielunds naturreservat ur beslutet från 1991. Texten är förenklad:

  • Du får inte hacka, gräva eller på annat sätt skada mark, berg eller sten.
  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter.
  • Du får inte döda eller fånga skalbaggar och insekter som lever i trä.
  • Du får inte göra upp eld.
  • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
  • Du får inte köra fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 1,5 hektar

Skyddsår: 1945 som naturminne, 1965 som naturreservat

Kommun: Norrköping

Markägare: Östkinds häradsallmänning

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss