Marielund naturreservat

Marielund är tillsammans med Erikslund två små unika skogsområden av naturskogskaraktär i Kolmården. Det är så nära urskog man kan komma i södra Sverige. I Östergötland finns kanske ett 20-tal områden med en totalareal av några hundra hektar som har denna speciella orörda prägel med månghundraåriga stammar och stor andel död ved.

Marielund är tillsammans med Erikslund Östergötlands äldsta och tidigast upprättade naturreservat. Marielund fridlystes redan 1945 som naturminne. Då den nya naturvårds­lagen trädde i kraft 1965 överför­des naturminnesmärken större än 1 hektar till naturreservat. Området är litet, bara 1.5 hektar stort.

Jägmästaren A.M. Alborg på Östkinds Häradsallmänning som avsatte skogsområdet på 1940-talet skrev -"många gånger har det smärtat mig att jag måst hugga i en del skogspartier av oersättlig urskogsskönhet".

Vidare sade han -"Meningen med dessa reservat är att åt eftervärlden bevara någon liten fläck, där man kan hoppas, att en eller annan representant för ett senare släkte, som bara sett mönstergillt skötta och rakstammiga skogar, med njutning och andakt skall för en stund kunna fly undan jäktet för rekreation i dessa uråldriga små vildmarker, som kanske påminna om de kolmårdsskogar, där stigmän och varg en gång voro fruktade invånare". Marielund ligger nu likt en refug mitt i ett landskap präglat av rationellt skogsbruk.

Beståndet domineras av tall och gran. Därutöver före­kommer enstaka björk, asp, rönn och ek. Barrbestån­det har en ålder på omkring 200-400 år och en medelhöjd på 30 meter.

Det finns rikligt med lågor. Ibland ligger de så tätt att det är svårt att ta sig fram. Torrakor och högstubbar är också vanliga. På de döda träden finns det gott om lavar och tickor.

Östgränsen utgörs av en liten bäck som eroderat sig ner i sedimenten. Utmed vattendraget är lövinslaget rikare, särskilt vanlig är ek.

Det finns gott om lågor som fallit över bäcken. Därmed skapas en rik mosaik av olika biotoper, mer eller mindre skyddade. Utmed bäcken är floran rikare. Här växer bland annat skogsfräken, skogsbräken, harsyra samt enstaka knä­rot.

För dig som besökare

Den här gammelskogen är mycket besöksvärd. Marielunds naturreservat har ingen egen parkering men du kan ställa bilen i det närliggande naturreservatet Bråvikenbranten. Parkeringen ligger intill gården Skvättan och därifrån leder en orangemarkerad vandringsled upp till Marielund. Leden går sedan i en rundslinga runt i reservatet. Sammanlagt blir det en promenad på lättvandrad mark på cirka 2,5 kilometer fram och åter till parkeringen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 1,5 hektar
Skyddsår: 1991
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland