Vikasgrunden naturreservat

Äng av rödalger

Vikasgrunden är ett vidsträckt undervattenslandskap långt ute i havet. Med sina täta blåmusselbankar och rödalgsängar är det ett viktigt område för Östersjöns marina liv. Vikasgrunden är en tillflyktsort för fisk och musselätande fågel. 

Drygt åtta kilometer öster om Harstena, långt ute i Östersjön utbreder sig ett böljande undervattenslandskap, Vikasgrunden. Området är Östergötlands första marina utsjöreservat, ett viktigt steg i arbetet att bevara Östersjöns biologiska mångfald. Förr var Vikasgrunden ett fruktat undervattensrev, förrädiskt grunt mitt ute i Östersjön. Vraket i reservatets västra del vittnar om detta. Det förliste en ovädersnatt år 1890.

Ingen sten sticker upp över ytan utan den grundaste delen ligger på två meters djup. Men under ytan är topografin dramatisk med branta stup, blockrika sluttningar och ytnära klippor. En långsmal sprickdal med djup på 80 meter skär genom reservatets västra del.

Blåmusslorna och rödalgerna är nödvändiga för havets biologiska mångfald. Rödalgerna skapar strukturer som är så viktiga för smådjur. Smådjuren är i sin tur föda åt fisk. Blåmusslorna är föda åt fåglar som ejder, alfågel, svärta och vigg. Blåmusslor är även viktiga genom sin filtrerande förmåga som bidrar till att förbättra vattenkvalitén.

Bottnarna ner till 30 meters djup domineras av hällar även om inslaget av block bitvis är stort. Här och var finns små fickor med sand och grus. På hårdbotten utbreder sig täta bestånd av rödalger ner till cirka 20 meters djup. Utbredda Blåmusselrev förekommer ända ner till 30 meters djup.

Blåmusslor

För dig som besökare

Området ligger långt ute till havs och har inga anordningar för dig som besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Vikasgrundens naturreservat ur beslutet från 2018. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada havsbottnens växtsamhälle eller djursamhälle.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få göra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 2201 hektar

Skyddsår: 2018

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: Staten, allmänt vatten

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss