Styra kalkkärr naturreservat

Ett kalkkärr är precis som det låter: en blöt och kalkrik miljö. I mitten av juni blommar orkidén ängsnycklar som finast i området. Här finns också den hotade smalgrynsnäckan. I reservatet har unika åtgärder gjorts för att återskapa kalkkärr av åkermark.

Mitt i Östergötlands slättlandskap ligger Styra som en blommande ö, helt omgivet av uppodlad åkermark. En vandring i området tar dig genom vajande gräsull och spännande orkidéer. Det kalkhaltiga vattnet som gör marken fuktig sipprar fram från källor i marken.

Under sommaren blommar täta bestånd av bland annat kärrknipprot, ängsnycklar och det ovanliga halvgräset axag. Här lever även sällsynta invånare som kärrpuppsnäcka, kalkkärrgrynsnäcka och ett litet bestånd av den blott par millimeter stora smalgrynsnäckan. De är alla beroende av kalkrika och fuktiga miljöer.

Styra kalkkärr består av tre delområden i olika utvecklingsstadier. I det norra kärret schaktades matjordsskitet bort under 1970-talet och björk planterades för att suga upp vatten i den blöta marken. Men björken tog sig dåligt och ett kalkkärr utvecklades spontant. På senare tid har betesdjur bidragit till ännu högre naturvärden, med bland annat stora mängder orkidéer under sommaren.

Det södra kärret är det äldsta och hålls öppet genom slåtter och bete. Här blommar den blekvioletta kalkkrävande majvivan under våren.

I mellanområdet, som tidigare var åker, pågår arbete med att skapa en kalkkärrsmiljö. År 2013 schaktades översta lagret av matjord bort och kalkkärrsväxter planterades in på några ställen. Här kan du nu följa växternas spridning och hur de knyter ihop det södra kärret med det norra.

Idag är kalkkärr en exklusiv naturmiljö, men för ett par hundra år sedan var de betydligt vanligare i slättlandskapet. Uppodling, dikning och igenväxning har lett till att denna naturtyp blivit alltmer sällsynt.

För dig som besökare

En parkeringsplats för besökare finns med plats för cirka fem bilar. Vid parkeringen står informationsskyltar om området. Från parkeringen följer en cirka 300 meter lång promenad på grusväg ner till kalkkärret. För att ta dig till kalkkärren behöver du passera ett par grindar in i en fårhage. Glöm inte att stänga grindarna efter dig.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 3,9 hektar
Skyddsår: 2012
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland