Styra kalkkärr naturreservat

Ett kalkkärr är precis som det låter: en blöt och kalkrik miljö. I mitten av juni blommar orkidén ängsnycklar som finast i området. Här finns också den hotade smalgrynsnäckan. I reservatet har unika åtgärder gjorts för att återskapa kalkkärr av åkermark.

Mitt i Östergötlands slättlandskap ligger Styra som en blommande ö, helt omgivet av uppodlad åkermark. En vandring i området tar dig genom vajande gräsull och spännande orkidéer. Det kalkhaltiga vattnet som gör marken fuktig sipprar fram från källor i marken.

Under sommaren blommar täta bestånd av bland annat kärrknipprot, ängsnycklar och det ovanliga halvgräset axag. Här lever även sällsynta invånare som kärrpuppsnäcka, kalkkärrgrynsnäcka och ett litet bestånd av den blott par millimeter stora smalgrynsnäckan. De är alla beroende av kalkrika och fuktiga miljöer.

Styra kalkkärr består av tre delområden i olika utvecklingsstadier. I det norra kärret schaktades matjordsskiktet bort under 1970-talet och björk planterades för att suga upp vatten i den blöta marken. Men björken tog sig dåligt och ett kalkkärr utvecklades spontant. På senare tid har betesdjur bidragit till ännu högre naturvärden, med bland annat stora mängder orkidéer under sommaren.

Det södra kärret är det äldsta och hålls öppet genom slåtter och bete. Här blommar den blekvioletta kalkkrävande majvivan under våren.

I mellanområdet, som tidigare var åker, pågår arbete med att skapa en kalkkärrsmiljö. År 2013 schaktades översta lagret av matjord bort och kalkkärrsväxter planterades in på några ställen. Här kan du nu följa växternas spridning och hur de knyter ihop det södra kärret med det norra.

Idag är kalkkärr en exklusiv naturmiljö, men för ett par hundra år sedan var de betydligt vanligare i slättlandskapet. Uppodling, dikning och igenväxning har lett till att denna naturtyp blivit alltmer sällsynt.

För dig som besökare

Ett besök i det här naturreservatet rekommenderas på försommaren då ängsnycklarna blommar som vackrast. En parkeringsplats för besökare finns med plats för cirka fyra bilar. Vid parkeringen står informationsskyltar om området. Från parkeringen följer en cirka 300 meter lång promenad på grusväg ner till kalkkärret som ligger i en hage intill ett hus.

För dig som har svårt att gå finns även en närmare parkering precis nere vid ingången. Den har plats för en bil och är endast till för personer med rörelsehinder. Självstängande grindar tar dig in till kalkkärret närmast parkeringen. För att utforska det restaurerade kalkkärret och hagen längst i söder behöver man ta sig över stättor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Styra naturreservat ur beslutet från 2012. Texten är förenklad:

  • Du får inte landa med luftfarkost.
  • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor eller kräftdjur.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 3,9 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Motala

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss