Trangölens barrskog naturreservat

Trangölens barrskog består av en bergshöjd med omgivande sluttningar. På höjdernas hällmarker reser sig en vacker tallskog. I sluttningarna smyger sig fuktiga myrmarker in med gamla granar och lövträd.

I Trangölens barrskog är tallskogen den vanligaste synen. Tallarna växer både på magra hällmarker och frodigare blåbärsmarker. Kring hällarna finns även klena gamla granar som stått här länge och växt väldigt långsamt. I områdets utkanter ligger små myrmarker.

I granskogen i väster finns det mycket död ved och en rik mossflora, bland annat en liten mängd av den rödlistade vedflikmossan. Här rinner även en bäck fram och i sluttningen intill är det fuktigt med ytligt grundvatten. Trangölens barrskog ligger nära Orrkojgölarnas naturreservat.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 23 hektar
Skyddsår: 2016
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland