Gallebo naturreservat

Gallebo är ett stort naturreservat med många olika miljöer. Här finns äldre barrskogar, lövrika branter och en gård med gamla åkrar, betesmarker och lövängar.

Natur, kultur och arter

Området är mycket kuperat med en skillnad på hundra meter mellan högsta och lägsta punkt. Det ger stora variationer i både klimat och markförhållanden. I dalgångarna i den södra delen är klimatet förhållandevis varmt, med ädellövträd, hassel och lundväxter. Tar du dig upp på höjderna möts du istället av hällmarker, stora klippblock och branta stup där tall är vanligaste trädslag.

I gammelskogen trivs sällsynta mossor och svampar, liksom flera olika hackspettsarter och skogsfåglar som tjäder, orre och järpe. Här lever också den lilla skalbaggen bronshjon. Precis som många andra insekter har den svårt att klara sig i dagens skogar med modernt skogsbruk.

Huvuddelen av områdets tallskogar växer på marker som under årens lopp har brunnit vid flera tillfällen. Centralt i reservatet finns ett brandfält där det växer svedjenäva, en växt vars frön gror först efter en skogsbrand.

Gården Gallebo har i flera hundra år varit känd för sina fina körsbärsträd. Under den korta blomningen är det en fröjd att se körsbärsträdens rosa blommor lysa upp landskapet. Miljön runt den gamla gården är också intressant med sina ängs- och betesmarker. Förr var det vanligt att träden på ängarna beskars genom "hamling", för att ta vara på löven som djurfoder.

För dig som besökare

Gallebo naturreservat ligger mitt i ett pärlband av flera närliggande naturreservat. Här finns därför goda möjlighet att besöka flera fina områden under samma utflykt. En parkering för besökare finns i närheten av Gallebo gård. Parkeringen har plats för två bilar. Vid parkeringen finns ett fikabord och informationsskylt om reservatet. I reservatet finns inga leder men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Terrängen är bitvis svår att gå i med flera branter och stup.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Gallebo naturreservat ur beslutet från 2012. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka matsvamp.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få återinföra hotade eller sällsynta arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 233 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Ydre

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss