Gallebo naturreservat

Gallebo är ett stort naturreservat med många olika naturmiljöer. Här finns äldre barrskogar, lövrika branter och en gård med gamla åkar, betesmarker och lövängar.

Området är mycket kuperat med en skillnad på hundra meter mellan högsta och lägsta punkt. Det ger stora variationer i både klimat och markförhållanden. I dalgångarna i den södra delen är klimatet förhållandevis varmt, med ädellövträd, hassel och lundväxter. Tar du dig upp på höjderna möts du istället av hällmarker, stora klippblock och branta stup där tall är vanligaste trädslag.

I gammelskogen trivs sällsynta mossor och svampar, liksom flera olika hackspettsarter och skogsfåglar som tjäder, orre och järpe. Här lever också den lilla skalbaggen bronshjon. Precis som många andra insekter har den svårt att klara sig i dagens skogar med modernt skogsbruk.

Huvuddelen av områdets tallskogar växer på marker som under årens lopp har brunnit vid flera tillfällen. Centralt i reservatet finns ett brandfält där det växer svedjenäva, en växt vars frön gror först efter en skogsbrand.

Gården Gallebo har i flera hundra år varit känd för sina fina körsbärsträd. Under den korta blomningen är det en fröjd att se körsbärsträdens rosa blommor lysa upp landskapet.

Miljön runt den gamla gården är också intressant med sina ängs- och betesmarker. Förr var det vanligt att träden på ängarna beskars genom "hamling", för att ta vara på löven som djurfoder.

För dig som besökare

Gallebo naturreservat ligger mitt i ett pärlband av flera närliggande naturreservat. Här finns därför goda möjlighet att besöka flera fina områden under samma utflykt. En parkering för besökare finns i närheten av Gallebo gård. Parkeringen har plats för två bilar. Vid parkeringen finns ett fikabord och informationsskylt om reservatet. I reservatet finns inga leder men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Terrängen är bitvis svår att gå i med flera branter och stup.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 233 hektar
Skyddsår: 2012
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland