Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Loreberg naturreservat

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Loreberg avstängd. Vi rekommenderar inte besök i Lorebergs naturreservat just nu. Det beror på att ovanligt många granar har dött av granbarkborreangrepp. Dessa granar har en tendens att bli sköra och brytas av. Att vistas här innebär en risk. Leden är också svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

Skogen i Lorebergs naturreservat har länge varit till glädje för Lotorpsborna, vilket tydliga stigar vittnar om. För den som vill ha kilometerlång vy över skogslandskapet kan en klättring uppför Loreberg ge utdelning. Terrängen i övrigt är till stor del bara måttligt kuperad och det är förhållandevis lätt att ta sig fram, bland annat till strandkanten utmed sjön Norra Blekgrenen.

Lorebergs naturreservat är till stora delar småkuperat med gammal barrskog. Några rejäla bergshöjder med hällmarkstallskog finns också, där den mest framträdande är Loreberg i områdets östra del. På denna höjd finns resterna av en fornborg.

Området har gott om gamla tallar och granar och ett mindre inslag av gamla lövträd. Den gamla skogen bär spår av någon typ av "störning", till exempel historisk plockhuggning, bete eller brand, vilket har gett möjlighet för de magnifika tallarna i området att etablera sig och bli gamla. Tallrismossar och öppna kärr förekommer också.

Variationen av olika livsmiljöer, som solvarma tallhöjder, skuggigare barrblandskogar, tallrismossar och öppna kärr, bidrar ytterligare till de höga naturvärdena.

Som en följd av den extremt torra sommaren år 2018 har granbarkborrar angripit en stor del av granskogen i området. Det har bidragit till extra mycket död ved har skapats. Under 2020 och 2021 genomförde Länsstyrelsen åtgärder i reservatet för att bekämpa granbarkborrarna. Nyangripna granar fälldes och barkades vid en väl vald tidpunkt för att ge maximal effekt av bekämpningen. Idag ser de ytorna ut som hyggen med högstubbar och stammarna som ligger kvar som ett plockepinn. Den döda veden gör nytta för bland annat lavar, mossor och svampar.

Lav- och svampfloran är rik, men det finns även flera sällsynta mossor. Många av de arter som är funna i området visar att området har varit skogsbevuxet under en historiskt sett lång period och att det också funnits död ved i tillräcklig mängd under hela tiden.

På höjderna kommer urberget i dagen. I övrigt täcker främst sandig morän berggrunden. Moränen och urberget på höjderna är typiskt för landskapet norr om Finspång.

OBSERVERA!
För närvarande är vandringsleden i Loreberg avstängd. Vi rekommenderar inte besök i Lorebergs naturreservat just nu. Det beror på att ovanligt många granar har dött av granbarkborreangrepp. Dessa granar har en tendens att bli sköra och brytas av. Att vistas här innebär en risk. Leden är också svårframkomlig på grund av nedfallna träd.

För dig som besökare

Parkeringen ligger utmed Bygatan en bit söder om Lorebergs naturreservat. Parkeringen har plats för cirka fem bilar. Vid parkeringen startar en markerad vandringsled som går i två rundslingor. Om du väljer att bara gå den första rundslingan så blir din vandring två kilometer lång men väljer du att gå hela leden så är den totalt 3,9 kilometer lång. Den första rundslingan går upp på ett berg där du passerar fornborgen Loreborg med fin utsikt över skogarna och landskapet. En markerad avstickare från leden går till en rastplats med anordnad eldstad vid sjön Norra Blekgrenens strand.

Var uppmärksam på de stående döda granarna som finns i området. Granarna har dött på grund av granbarkborreangrepp och dessa granar blir särskilt spröda och går lätt av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Lorebergs naturreservat ur beslutet från 2017. Texten är förenklad:

 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får endast cykla på befintlig grusväg.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel ta grenar eller annan ved, bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, kräftdjur, mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Du får inte skada djurlivet.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte bara göra upp eld på grillplats som har anordnats av Länsstyrelsen.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till skada på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 55 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Finspång

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss