Födekulla naturreservat

Den gamla naturskogen i Födekulla naturreservat är synnerligen värdefull med en rad arter knutna till gammal, orörd, barrskog. Området har mycket höga naturvärden särskilt med avseende på mossor och lavar.

I den norra delen av naturreservatet dominerar hällmarkstallskog med renlavklädda hällar. Skogen är flerskiktad med både yngre och riktigt gamla träd. Söderut blir området mer låglänt och andelen gran ökar. Enstaka lövträd förekommer också.

Utmed den västra kanten av reservatet finns en sänka med gransumpskog där det växer flera hotade arter av mossor bland annat vedtrappmossa och asphättemossa.

Flera andra hotade och mindre vanliga arter till exempel garnlav, talltagel och nästlav växer spridda på många platser inom reservatet. Den hotade arten stor kvistspik är funnen på en tallhögstubbe.

För dig som besökare

Utmed en skogsbilväg söder om reservatet finns en mindre parkering och en informationsskylt om reservatet. I övrigt finns inga anordningar för besökare i reservatet.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 12,2 hektar
Skyddsår: 1998
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland