Födekulla naturreservat

Den gamla naturskogen i Födekulla naturreservat är synnerligen värdefull med en rad arter knutna till gammal, orörd, barrskog. Området har mycket höga naturvärden särskilt med avseende på mossor och lavar.

I den norra delen av naturreservatet dominerar hällmarkstallskog med renlavklädda hällar. Skogen är flerskiktad med både yngre och riktigt gamla träd. Söderut blir området mer låglänt och andelen gran ökar. Enstaka lövträd förekommer också.

Utmed den västra kanten av reservatet finns en sänka med gransumpskog där det växer flera hotade arter av mossor bland annat vedtrappmossa och asphättemossa.

Flera andra hotade och mindre vanliga arter till exempel garnlav, talltagel och nästlav växer spridda på många platser inom reservatet. Den hotade arten stor kvistspik är funnen på en tallhögstubbe.

För dig som besökare

Utmed en mindre skogsbilväg söder om reservatet finns en parkering med plats för cirka tre bilar. Sista delen av vägen används även vid skogsbruk och skicket på vägen kan variera. Vid parkeringen finns en informationsskylt om reservatet. Det finns inga stigar eller markerade leder fram till reservatet och inga övrigt anordningar för friluftslivet. Du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Födekulla naturreservat ur beslutet från 1998. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela ljud och musik på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 12,2 hektar

Skyddsår: 1998

Kommun: Ydre

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss