Kottebo naturreservat

Kottebo naturreservat består av fyra friliggande delområden på ömse sidor om vägen mellan Ulrika och Kisa intill sjön Drögen. På de dramatiska branterna växer gammal skog som är hem åt en mängd ovanliga växter och djur.

I det kraftigt kuperade reservatet växer barrskog med gott om asp och andra lövträd. I en sänka norr om stora vägen växer ren ädellövskog.

Här hittar du det ovanliga och storväxta gräset storgröe med sina ljust gröna, breda blad. Den sköna vårärten blommar på flera håll under maj och juni med violetta blommor. Bladen är karaktäristiskt klargröna. Storgröe och vårärt gynnas liksom flera av reservatets ovanliga växter och svampar av markens rika näringsinnehåll och rinnande markvatten.

Andra av reservatets sällsynta arter lever på gamla lövträd och död lövved, något som är en bristvara i dagens landskap. Hit hör den stora bladlaven lunglav som växer på ädellövträd och den hotade kandelabersvampen som växer på omkullfallna aspar.

För dig som besökare

En parkering finns för besökare med plats för två till tre bilar. I övrigt finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 23,9 hektar

Skyddsår: 2002

Kommun: Linköping och Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss