Kottebo naturreservat

Kottebo naturreservat består av fyra friliggande delområden på ömse sidor om Ulrika-Kisavägen intill sjön Drögen. På de dramatiska branterna växer gammal skog som är hem åt en mängd ovanliga växter och djur.

I det kraftigt kuperade reservatet växer barrskog med gott om asp och andra lövträd. I en sänka norr om stora vägen växer ren ädellövskog.

Här hittar du det ovanliga och storväxta gräset storgröe med sina ljust gröna, breda blad. Den sköna vårärten blommar på flera håll under maj och juni med violetta blommor. Bladen är karaktäristiskt klargröna. Storgröe och vårärt gynnas liksom flera av reservatets ovanliga växter och svampar av markens rika näringsinnehåll och rinnande markvatten.

Andra av reservatets sällsynta arter lever på gamla lövträd och död lövved, något som är en bristvara i dagens landskap. Hit hör den stora bladlaven lunglav som växer på ädellövträd och den hotade kandelabersvampen som växer på omkullfallna aspar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Storlek: 23,9 hektar
Skyddsår: 2002
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland