Tjuttorp naturreservat

Vid Västjutens sydöstra spets någon mil norr om Lotorp  ligger Tjuttorps lövskog, även kallad Tjensudden eller Tjuttorpe ängar. Området är bekant sedan lång tid tillbaka som en vacker lövskog.

Den vackra lövskogen står i ljus kontrast mot den monotona barrskogen som omger reservatet. Tjuttorp ligger i en trakt där det funnits stora lövbrännor, dvs lövskogar som kommit upp efter skogsbränder. I vårt nuvarande skogslandskap är däremot gamla lövträd och lövskogar en bristvara. När skogen successivt slutit sig, har lövbrännans arter av sällsynta mossor, lavar, svampar och hackspettar tagit sin tillflykt hit.

Marken är rik med rörligt markvatten och basiska mineraler i moränen. Här finns växter som vårärt och tibast och chans att se många fåglar bland annat hackspettar. Områdets östra halva har ända sedan 1950-talet betraktats som ett internt reservat av den tidigare markägaren Holmen.

Den äldre markanvändningen är intressant och kartor kan berätta om äng, hagar och lövrika skogsbeten. Tjuttorp har varit en betydande bosättning med upp till cirka 100 invånare. Här har bott som mest fem familjer. Ända fram till 1945 bärgades ängshö från våtmarkerna men detta bruk upphörde i samband med att man gjorde sig av med betesdjuren. Ett par mindre områden har vårdats med slåtter även det senaste årtiondet.

För dig som besökare

Vandringsleden tar dig med genom lummig lövskog som ljuder av fågelsång om våren. Örtrik granskog med mossbelupna block och ungskog som liknar föryngringen på ett brandfält. Näringsrika våtmarker som tidigare gav hö och små men vackert blommande ängsrester som påminner om hur generationer Tjuttorpsbor nyttjat markerna genom bete, slåtter och lövtäckt. En av stigarna leder dig längst ut på udden där det finns en rastplats med eldstad. Vandringslederna går i två rundslingor och sammanlagt är hela sträckan tre kilometer.

I området har granbarkborreangrepp gjort att flera granar har dött. Var uppmärksam och gå inte in i områden med döda stående granar när det blåser.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 67,1 hektar

Skyddsår: 2016

Kommun: Finspång

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00