Hamra ekhagar naturreservat

Längs Ämmerns vackra strand i Kinda kommun ligger naturreservatet Hamra ekhagar. Som namnet säger domineras naturen här av lummiga och öppna hagar med ek. Ortnamnet Hamra har forntida ursprung och markerna i trakten har ett långt historiskt förflutet som odlingslandskap.

Hamra ekhagar är ett naturskönt område med sjöutsikt i hela reservatet. På andra sidan sjön kan man skymta ett annat naturreservat, nämligen ekbackarna vid Räckeskog. På marken i de öppna och glest ekbevuxna hagarna blommar gullviva, smörboll och prästkrage. I de lummigare, lundartade områdena finns blåsippa, sårläka och liljekonvalj.

De betade ekhagarna i Hamra utgör en sydlig utlöpare till Linköpings och Åtvidabergs stora sammanhängade eklandskap. De grova, gamla och ihåliga ekarna är viktiga livsmiljöer för många sällsynta och hotade arter.

Det är framför allt bland de eklevande insekterna och lavarna som man kan hitta sällsynta arter i Hamra. På ekarnas grova bark växer bland annat de hotade lavarna ekspik och gammeleklav. På de flerhundraåriga ekarna kan man få syn på den vackert röda oxtungsvampen som bidrar till rötbildningen i träden.

När ekträet bryts ner blir det till pulveriserat vedmjöl som kallas mulm. I mulmen lever bland andra den sällsynta skalbaggen läderbagge som har fått sitt namn därför att den doftar just läder.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Storlek: 25,8 hektar
Skyddsår: 2003
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland