Boda naturreservat

Boda naturreservat är ett kuperat berg- och brantområde ner mot sjön Åsunden. En vandring i reservatet bjuder på flera vackra vyer över sjön.                 

Boda naturreservat ligger i det kuperade landskap som är typsikt för naturen runt sjön Åsunden. Branter och tallklädda hällmarker höjer sig över sjön.

I branterna finns stort inslag av ädellövträd, mestadels ek. Barrskogen är gammal och har en orörd karaktär och vissa delar bär fortfarande spår av tidigare skogsbete.

En stor del av skogen är naturskogsliknande vilket gynnar många djur, svampar, mossor och lavar. Flera rödlistade arter och signalarter har hittats i reservatet. Några som kan nämnas är vätteros, fällmossa, vit vedfingersvamp och tjäder.

För dig som besökare

Utmed vägen mellan Hycklinge och Björkfors finns en liten parkering med plats för en bil längs med vägen intill reservatet. Från parkeringen går en cirka 1,5 kilometer lång vandringsled in i reservatet. Från leden bjuds du på flera vackra vyer över sjön Åsunden. Fikabord och informationsskylt finns vid parkeringen.

Var uppmärksam på att det finns döda stående granar i området som har angripits av granbarkborre. Dessa granar blir lätt spröda och kan gå av.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 33,7 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: privat och statlig
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland