Missjö naturreservat

Missjö naturreservat ligger i den vackra skärgården Sankt Anna. Den största delen av reservatet består av vattenmiljöer men i reservatet finns även en mängd öar, kobbar och skär som blir allt kalare ju längre ut mot öppet hav man kommer.

Reservatet sträcker sig från Yttre Olsön i väster och cirka en landmil österut mot öppna havet där Norrbådarna är de sista skären. De inre delarna Yttre Olsön och Missjö ligger i mellanskärgården. Utmärkande för mellanskärgården är ett antal mindre grupper av öar och skär och däremellan ganska stora och öppna fjärdar. På dessa ögrupper dominer ris- och lavsamhällen och mager hällmarkstallskog.

På Yttre Olsön och Missjö finns dock ett ganska stort inslag av ek och lundvegetation tack vare att jordtäcket är djupare. Här finns rester av odlingslandskap och betesmarker som ännu betas. Även några av de små skären betas.

Ytterskärgården består av kala fågelgödslade kobbar och skär. Fåglarnas kväverika spillning har gett upphov till en speciell och artrik flora. Här växer till exempel strandbaldersbrå, gräslök, styvmorsviol, vänderot, gul fetknopp och kärleksört.

På öarnas hällar finns små fördjupningar som är fyllda med vatten. Kring de så kallade hällkaren lyser fackelblomstren i rosa nyanser. Andra arter som man finner här är vejde, klibbglim och dansk skörbjuggört. Bland lavarna märks framförallt orangegul vägglav och på hällarnas topp fågelbergsbrosklav.

Kring flertalet öar finns ett blåstångbälte. I reservatets västra del växer blåstången till cirka 1 meters djup och längre åt öster till cirka 1,5 meter. En förhållandevis stor del av vattenområdet utgörs av grundbottnar – vilket betyder grundare än 3 meter.

Fågellivet i området är rikt och varierat. En del arter, som spillkråka och rödstjärt, möter du i de urgamla tallskogarna, och andra, som törnskata, näktergal och törnsångare, trivs på de betespräglade, buskrika öarna. På fågelskären i ytterskärgården lever typiska kustfåglar. Här häckar bland annat svärta, roskarl och tordmule i skydd av skränande kolonier av trutar, måsar och tärnor. Många av de öar som är viktiga för fågellivet är skyddade som fågelskyddsområden med tillträdesförbud under häckningstid.

För dig som besökare

Dass och soptunna finns på Äspskär, Grytsholm och Missjö norra udde.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 1833 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: Naturvårdsverket och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats