Norrköpings ekbackar naturreservat

Naturvärdet i Norrköpings ekbackar är knutet till den mycket stora mängden gamla grova och innanmurkna ekar. Denna miljö är mycket rik och här lever många ovanliga insekter, lavar och mossor.

Norrköpings ekbackar består av två områden, Ingelstad och Wilhelmsbergs ekbackar. Ingelstad ekbackar utgörs av ett par kullar med tätt stående riktigt gamla och grova ekar. Bland ekarna växer en del hassel. Många av ekarna är ihåliga och mycket gamla, uppemot 500 år.

Wilhelmsbergs ekbackar består av kuperade hällar och fuktiga svackor bevuxna med grova, gamla ekar. Här kan du vandra runt bland de magnifika och flerhundraåriga träden. I områdets nordöstra kant ligger några små välbevarade gravhögar från yngre järnåldern.

I och på ekarna lever en mångfald olika arter av djur och växter. På flera av jätteekarna växer ovanliga lavar och svampar. Bland de vedlevande insekterna kan den sällsynta skeppsvarvsflugan nämnas liksom den stora bruna läderbaggen. I träden finns gott om bohål där olika fåglar häckar. Om du har lite tur kan du få se både kattuggla och trädkrypare.

På våren är marken i ekbackarna täckt av vitsippor och doften av dem och liljekonvalj fyller luften. På sommaren betar får i hagarna.

För dig som besökare

Vid Wilhelmsbergs ekbackar finns en parkering och informationsskylt. Besökare till Ingelstad ekbackar som kommer med bil kan exempelvis parkera vid Järngatan. I Ingelstad finns en "Spökstig" anlagd. Utefter en reflexmarkerad bana erbjuds lagom spännande uppleverser. Spökstigen är öppen under vår, sommar och höst. För mer detaljerad information se Norrköpings kommuns hemsida.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)