Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Högboda naturreservat

På Högbodas bördiga och fuktiga marker finns en mångfald av svampar och örter. Skogen är en blandning av olika trädslag och gammal gran.

Den vanligaste naturtypen i Högboda naturreservat är gammal granskog som tidigare varit betad. Skogen ligger på bördig och fuktig mark och uppvisar en mångfald av svampar med flera rödlistade arter. I skogen finns gott om gamla lövträd som asp, björk och ek som bidrar till den biologiska mångfalden.

I sluttningar och dalar växer hasselbuskar och en rik flora med bland annat blåsippa, vippstarr och sårläka. Vårärt och vippärt är två rara ärtväxter som du kan se blomma under våren och försommaren i de lövrika delarna. Några gamla grova tallar med vida kronor finns också uppe på höjderna. I skogen finns lämningar av tre tjärdalar som i forna dar användes vid framställning av tjära.

Stormarna Gudrun och Per påverkade reservatet kraftigt. På spridda fläckar stormfälldes hundratals kubikmeter gran. Detta lämnades orört vilket ledde till angrepp av granbarkborre. Barkborrarna förökade sig och cirka 20 procent av den gamla granskogen slogs ut i reservatet.

Det positiva i detta var att det skedde fläckvis vilket har skapat mängder av naturliga gläntor i skogen. Det har också skapat död ved i reservatet som är viktigt för den biologiska mångfalden. I den varierade skogen har sedan skogsbete åter införts för att gynna flora och insektsliv.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två bilar. En markerad vandringsled tar dig från parkeringen genom kuperad terräng och upp på höjderna med utsikt över sjön Risten. Går du hela leden blir det en promenad på cirka 2,2 kilometer. Leden är bitvis krävande att gå.

Var uppmärksam på att det finns döda stående granar i reservatet. Granarna har angripits av granbarkborre vilket gör att dessa träd lätt blir spröda och kan gå av. Var försiktig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Högboda naturreservat ur beslutet från 2009. Texten är förenklad:

 • Du får inte utöva bergsklättring.
 • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista eller hacka.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte plocka växter, mossor och lavar. Men du får plocka bär.
 • Du får endast plocka matsvamp, men inga andra svampar.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 75 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss