Högboda naturreservat

På Högbodas bördiga och fuktiga marker finns en mångfald av svampar och örter. Skogen är en blandning av olika trädslag och gammal gran.

Den vanligaste naturtypen i Högboda naturreservat är gammal granskog som tidigare varit betad. Skogen ligger på bördig och fuktig mark och uppvisar en mångfald av svampar med flera rödlistade arter. I skogen finns gott om gamla lövträd som asp, björk och ek som bidrar till den biologiska mångfalden.

I sluttningar och dalar växer hasselbuskar och en rik flora med bland annat blåsippa, vippstarr och sårläka. Vårärt och vippärt är två rara ärtväxter som du kan se blomma under våren och försommaren i de lövrika delarna. Några gamla grova tallar med vida kronor finns också uppe på höjderna. I skogen finns lämningar av tre tjärdalar som i forna dar användes vid framställning av tjära.

Stormarna Gudrun och Per påverkade reservatet kraftigt. På spridda fläckar stormfälldes hundratals kubikmeter gran. Detta lämnades orört vilket ledde till angrepp av granbarkborre. Barkborrarna förökade sig och cirka 20 procent av den gamla granskogen slogs ut i reservatet.

Det positiva i detta var att det skedde fläckvis vilket har skapat mängder av naturliga gläntor i skogen. Det har också skapat död ved i reservatet som är viktigt för den biologiska mångfalden. I den varierade skogen har sedan skogsbete åter införts för att gynna flora och insektsliv.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två till tre bilar. En markerad vandringsled tar dig från parkeringen genom kuperad terräng och upp på höjderna med utsikt över sjön Risten. Går du hela leden blir det en promenad på cirka 2,2 kilometer. Leden är bitvis krävande att gå.

Var uppmärksam på att det finns döda stående granar i reservatet. Granarna har angripits av granbarkborre vilket gör att dessa träd lätt blir spröda och kan gå av. Var försiktig.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 75 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland