Magnehult naturreservat

Magnehults naturreservat är en mycket liten lövskogsrest på knappt sju hektar. Här har sällsynta mossor, lavar, småfåglar och hackspettar fått en liten oas. Har du tur kanske du får syn på en bäver.

På 1800-talet var området en bördig slåtteräng med lövträd. Innan dess har det i trakten funnits stora lövbrännor, det vill säga lövskogar som kommit upp efter skogsbränder. Efter att slåttern upphörde för knappt hundra år sedan har lövträden successivt tagit över. Området utvecklades till en varierad lövskogslund med många olika trädslag. Lind, lönn och asp växer här tillsammans med björk, al, sälg, ask, alm och rönn samt hassel. Här har sällsynta mossor, lavar, småfåglar och hackspettar fått en liten oas.

Bland de många mossorna som kräver en fuktig miljö och lång kontinuitet av lövträd, finns bland annat den mycket sällsynta och hotade aspfjädermossan. Bland de exklusiva lavarna kan lunglav, almlav och blek kraterlav nämnas. Lönn är det mest attraktiva trädslaget för dessa arter, men mossor och lavar växer även på almar, aspar och lindar.

Skogen i reservatet har drabbats hårt av stormarna Gudrun och Per, som år 2005 och 2007 fällde många träd i området. Omgivande granskog blev angripen av granbarkborre och behövde avverkas. Området har fortfarande gamla träd kvar, men miljön är alltför öppen och genomblåst för att det ska vara bra för arter som är känsliga för torka. För att snabbt få upp en ny lövgeneration i reservatet har ask, lind och björk planterats i ytterkanten av reservatet där det förr var granskog. Ett vilthägn omger hela reservatet för att de små plantorna ska få en chans att komma upp över viltbetesnivån. Grindar i vilthägnet gör det enkelt att ta sig in och ut i området.

För dig som besökare

Ta broarna över Magnehultsån, berömd för sitt fina fiske (fiskekort krävs) och sedan leden genom lövskogen. Vandringsleden är cirka 1,1 kilometer lång. Ta en fika vid borden intill parkeringen och kanske har Magnehults Kolar- och Skogsmuseum något på gång på andra sidan vägen.

För dig som vill fiska finns fiskekort att köpa vid två fiskeautomater. En är belägen i Bremyre cirka 800 meter från landvägsbron över Magnehulteån. Den andra ligger vid Erikstorp cirka fyra kilometer från Svärtinge. Fiskekorten gäller för 24 timmar och berättigar till en fångst av tre laxfiskar. Övriga regler och anvisningar finns vid fiskekortsautomaterna.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland