Hälla ädellövskog naturreservat

Naturreservatet består av en vacker liten lövskog med frodig grönska, klara källor och ett rikt fågelliv. Särskilt under våren är dessutom blomsterprakten mycket stor.                                      

Förr var det en slåtteräng här med stora lövträd som ek, asp och lind. Traktens bönder skar kvistar från träden och slog gräset, som sedan torkades till vinterfoder.

I takt med att slåttern och betet upphört har träden återtagit markerna. De tidigare öppna lövängarna har nu förvandlats till artrika lövskogar med träd i olika åldrar, bland annat den lågt växande ekkrattskogen. Under trädkronorna bildar hasselbuskarna gröna valv och på marken är det gott om hasselnötter. Om inte nötkråkan lagt beslag på dem förstås.

Under våren breder stora mattor av vårblommor ut sig under träden: vitsippor, vårärt, gullpudra och många fler. Marken är mullrik och i den norra delen av reservatet växer näringskrävande växter som tibast, trolldruva och den på natten starkt doftande orkidén nattviol.

Det är gott om ihåliga och döda träd i olika stadier av förmultning. Dessa är livsmiljöer för många insekter för många insekter, svampar och fåglar.

På höjdryggen intill stigen finns tre runda stenrösen som avviker från odlingsrösena i området, genom tydliga kantkedjor av större stenar. Det är gravar, troligen från äldre järnålder, och kallas för stensättningar. Vid den tiden kremerades de döda. I gravarna finns därför brända ben och kanske även enstaka föremål som den döde fick med sig vid begravningen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 21,9 hektar
Skyddsår: 2012
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland