Farsboviken naturreservat

Farsboviken är ett värdefullt skogsområde som domineras av ädellövskog i en sluttning ner mot sjön Roxen. I området finns en stor mångfald av växter och djur knutna till lövskog med flera hotade arter av mossor och lavar.

Den starkt hotade laven blekskaftad nållav är påträffad i området. Arten är en av Europas mest sällsynta lavar. Av cirka tio fynd i hela Sverige har ungefär en tredjedel av fynden hittats i Östergötlands län. Därför har Östergötland ett stort ansvar för denna art.

Därtill har hittills sjutton signalarter påträffats som indikerar en naturvärdefull ädellövskog. Bland dessa kan nämnas lunglav, liten blekspik, grynig filtlav och piskbaronmossa. En del av ädellövträden är ihåliga, vilket tillsammans med det soliga läget gör det sannolikt att det finns rödlistade insekter i området.

För dig som besökare

En parkering för besökare finns med plats för fyra till fem bilar. Från parkeringen går en vandringsled genom reservatet utmed Roxens strand. Informationsskyltar om området finns vid vandringsledens början och slut.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 22 hektar
Skyddsår: 2003
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland