Solberga naturreservat

Solberga naturreservat är ett stort sammanhängande ekområde. Ekhagarna med sina grova, gamla ekjättar ligger vackert på båda sidor om Svartån och kring den gården Solberga. I reservatet finns även naturskogsartade blandskogar, en mycket gammal tallskog och spännande gravfält från järnåldern.

Ek finns i olika åldrar och är det vanligaste trädet i Solbergas betade hagmarkerna. Tack vare de gamla, ihåliga och delvis murkna träden är området mycket rikt på vedlevande skalbaggar. Här finns bland annat den sällsynta läderbaggen, en stor skalbagge som också är Östergötlands landskapsinsekt.

I Solberga har man funnit 17 nationellt rödlistade (hotade) arter och sex regionalt rödlistade arter. Träden är även viktiga för lavar och svampar. Här finns till exempel de ovanliga arterna gammelekslav, gul dropplav och oxtungssvamp. Solberga ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för värdefull natur.

På våren blommar buskar av slån och hagtorn vackert vitt och väldoftande. På några ställen finns en ganska fin flora. Växter som slåttergubbe, kattfot, stagg och rödkämpar, gynnas av att hagarna betas av kor.

Delar av området ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården. Det kanske mest anmärkningsvärda är de två gravfälten från järnåldern, med sammanlagt cirka 150 gravar. Dessa gravfält ligger i den östra betesmarken söder om Svartån. Gravarna är av olika typ, stensättningar, resta stenar, domarringar, kammargravar och även en treudd. Även en bra bit utanför gravfälten i den västra hagen har två enskilda gravar hittats.

Gamla åkrar från olika tidsåldrar förekommer på några ställen i betesmarkerna och till dessa hör enstaka rösen och diken. En stensträng från järnåldern finns också att beskåda i närheten av gravfälten.

För dig som besökare

Solberga ligger tätortsnära mellan Mjölby och Sya. För besökare som kommer med bil finns en parkering för fem bilar. Reservatet går annars utmärkt att besöka till fots, med cykel eller varför inte med kanot på Svartån. En cykel- och gångväg går mellan Mjölby och Mantorp och till den ansluter östgötaleden som gör en avstickare genom Solberga naturreservat.

Östgötaleden är markerad med orangea markeringar. Kommer du från Sya viker du av utmed en åkerkant in till reservatet. Kommer du från Mjölby följer du östgötaleden utmed gamla riksettans stenbeläggning och kommer in till reservatet från den allékantade vägen mot Solberga gård.

Informationsskyltar och självstängande grindar för besökare finns för att komma in till hagarna. För dig som är särskilt intresserad av gravfältet så rekommenderas besök tidigt på våren eller senhösten när vegetationen är låg. Då syns gravarna bäst. För dig som bor i Spångsholm kan ett besök göras norrifrån med promenad via Vimnevägen ner till ett grustag där det finns grind in till ekhagen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 71,9 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland