Solberga naturreservat

Solberga naturreservat är ett stort sammanhängande ekområde. Hagarna med sina grova, gamla ekjättar ligger vackert på båda sidor om Svartån och kring gården Solberga. I reservatet finns även blandskogar, en gammal tallskog och spännande gravfält från järnåldern.

Ek i olika åldrar är det vanligaste trädet i Solbergas betade hagmarkerna. Tack vare de gamla, ihåliga och delvis murkna träden är området mycket rikt på vedlevande skalbaggar. Här finns bland annat den sällsynta läderbaggen, en stor skalbagge som också är Östergötlands landskapsinsekt.

I Solberga har man funnit 17 nationellt rödlistade (hotade) arter och sex regionalt rödlistade arter. Träden är även viktiga för lavar och svampar. Här finns till exempel de ovanliga arterna gammelekslav, gul dropplav och oxtungssvamp. Solberga ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för värdefull natur.

På våren blommar buskar av slån och hagtorn vackert vitt och väldoftande. På några ställen finns en ganska fin flora. Växter som slåttergubbe, kattfot, stagg och rödkämpar, gynnas av att hagarna betas av kor. I reservatet ingår även ön med det tjusiga namnet Liljekonvaljön.

Delar av området ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården. Det kanske mest anmärkningsvärda är de två gravfälten från järnåldern, med sammanlagt cirka 150 gravar. Dessa gravfält ligger i den östra betesmarken söder om Svartån. Gravarna är av olika typ, stensättningar, resta stenar, domarringar, kammargravar och även en treudd. Även en bra bit utanför gravfälten i den västra hagen har två enskilda gravar hittats.

Gamla åkrar från olika tidsåldrar förekommer på några ställen i betesmarkerna och till dessa hör enstaka rösen och diken. En stensträng från järnåldern finns också att beskåda i närheten av gravfälten.

För dig som besökare

Solberga ligger tätortsnära mellan Mjölby och Sya. För besökare som kommer med bil finns en parkering för fem bilar. Reservatet går annars utmärkt att besöka till fots, med cykel eller varför inte med kanot på Svartån.

En cykel- och gångväg går mellan Mjölby och Mantorp och till den ansluter östgötaleden som gör en avstickare genom Solberga naturreservat. Östgötaleden är markerad med orangea markeringar och sträckan genom reservatet är cirka 1,3 kilometer lång. Kommer du från Sya viker du av utmed en åkerkant in till reservatet. Kommer du från Mjölby följer du östgötaleden utmed gamla riksettans stenbeläggning och kommer in till reservatet från den allékantade vägen mot Solberga gård.

Informationsskyltar och självstängande grindar för besökare finns för att komma in till hagarna. För dig som är särskilt intresserad av gravfältet så rekommenderas besök tidigt på våren eller senhösten när vegetationen är låg. Då syns gravarna bäst. För dig som bor i Spångsholm kan ett besök göras norrifrån med promenad via Vimnevägen ner till ett grustag där det finns grind in till ekhagen.

Om du vill fiska i Svartån så ska du lösa fiskekort. Fiskekort för sträckan förbi Solberga naturreservat löser du av Sya-Knutsbro fiskevårdsområdesförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sommartid betas naturreservatet av nötdjur. Under den här perioden rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Solberga naturreservat:

 • Du får inte köra motordrivet fordon eller cykel.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter eller växtdelar men du får däremot plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd.
 • Du får inte samla in kryptogamer (mossor, lavar, ormbunkar till exempel) eller ryggradslösa djur (insekter, spindlar till exempel).
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning (berg till exempel) genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.

Dessutom behöver du ha Länsstyrelsens tillstånd för att få:

 • Anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
 • Utföra vetenskaplig undersökning som kan leda till skada på växt- eller djurlivet.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Solberga naturreservat från 2001.

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland