Solberga naturreservat

Solberga naturreservat är ett stort sammanhängande ekområde. Ekhagarna med sina grova, gamla ekjättar ligger vackert på båda sidor om Svartån och kring den gamla gården Solberga. I reservatet finns även naturskogsartade blandskogar, en mycket gammal tallskog och spännande gravfält från järnåldern.

Ek finns i olika åldrar och är det vanligaste trädet, men här finns även asp, björk, lönn, lind, alm, al, sälg, rönn, vildapel och tall med mera.

På våren blommar buskar av slån och hagtorn vackert vitt och väldoftande. På några ställen finns en ganska fin flora. Växter som slåttergubbe, kattfot, stagg och rödkämpar, gynnas av att hagarna betas av kor.

Tack vare de gamla, ihåliga och delvis murkna träden är området mycket rikt på vedlevande skalbaggar. Här finns bland annat den sällsynta läderbaggen, en stor skalbagge som också är Östergötlands landskapsinsekt.

I Solberga har man funnit 17 nationellt rödlistade (hotade) arter och sex regionalt rödlistade arter. Träden är även viktiga för lavar och svampar. Här finns till exempel de ovanliga arterna gammelekslav, gul dropplav och oxtungssvamp. Solberga ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för värdefull natur.

Delar av området ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården. Det kanske mest anmärkningsvärda är de två gravfälten, med sammanlagt cirka 150 fornlämningar, i östra betesmarken söder om Svartån. Gamla åkrar från olika tidsåldrar förekommer på några ställen i betesmarkerna och till dessa hör enstaka rösen och diken.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 71 hektar
Skyddsår: 2001
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland