Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Harsbo-Sverkersholm naturreservat

Harsbo-Sverkersholms naturreservat breder ut sig på ömse sidor om sjön Tjen och består av en vacker miljö med unika gammelekar, lövskogar och ekhagar. Harsbos och Sverkersholms gamla ekar är unika. De vidgreniga ekarna är alla mellan 500-1000 år gamla och är hem åt bland annat den hotade läderbaggen.                                

På Sverkersholms gamla tomt stod en gång "slottet" med omgivande vallgravar tills det förstördes av polackerna på 1590-talet. Slottet beskogas idag av en unik ädellövskog av ek, lind, ask och lönn.

Vid gården Harsbo står "Harsbo ekar", som är åtta vidgreniga jätteekar. Ytterligare några vidgreniga ekar står vid torpet Eklund (Sverkersholm) och tillsammans utgör de områdets grövsta och mest värdefulla ekar. Harsbro ekar blev klassade som naturminnen 1937 Då fästes vackra beslag av gjutjärn med tre kronor på träden. 

Områdena med de grova ekarna på Harsbo-Sverkersholm tillhör en av landets mest artrika och skyddsvärda miljöer. I reservatets ekar lever den hotade läderbaggen tillsammans med tjugotvå andra rödlistade och sällsynta skalbaggar. Ekspik är en av sju hotade och sällsynta lavar som hittats på de gamla ekarna.

Det är mycket ovanligt att just gamla ekar "överlevde" på mindre gårdar, efter det att Gustaf Wasa på 1500-talet, förklarat att träden var statens egendom och skulle användas som framtida skeppsbyggnadsmaterial. Ekar fick en fristat främst på de större godsen och på kyrkans marker.

Väster om Sverkersholm sträcker sig en vacker hagmark med glest stående ekar och enar. I många andra av reservatets betesmarker är restaurering genomförd och betesdrift med får finns. På en udde ut i sjön Tjen ligger Sverkersbo gamla tomt i en parklik miljö med ädellövträd.

För dig som besökare

Det finns två parkeringar för besökare till reservatet. Den ena ligger vid Harsbo norr om fjärden och har plats för tre bilar. Den andra ligger söder om fjärden vid ladugården i Sverkersholm och har plats för fyra till fem bilar. Vid denna parkering finns ett fikabord.

Hela reservatet betas av nötdjur och får. Det finns inga ingångar in till hagarna men du får en bra överblick av det öppna landskapet till fots från de små grusvägar som går genom området. Under sommarhalvåret då området betas rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag från beslutet från 2000 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Harsbo-Sverkersholms naturreservat:

 • Du får inte köra motorfordon eller cykel.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste ha ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter eller växtdelar men du får plocka bär.
 • Du får inte spela ljud eller musik på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd.
 • Du får inte plocka kryptogamer som till exempel mossor, lavar och svampar.
 • Du får inte samla in insekter, spindlar, snäckor, sniglar, kräftdjur och musslor.
 • Du får inte skada mark, berg och sten genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du måste ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du måste ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 50,6 hektar

Skyddsår: 2000

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss