Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sturefors naturreservat

Från de öppna och betade ekhagarna kan du se Sturefors 1700-tals slott, just där Stångån och Kinda kanal rinner ut i Ärlången. Sturefors naturreservat, som är en del av det anrika slottets marker, tillhör länets allra värdefullaste ekmiljöer.

Sturefors naturreservat ligger vid sjön Ärlångens nordvästra strand. Reservatet består av öppna betesmarker, ekhagar och ädellövskog i ett gammalt odlingslandskap. Här finns ett av eklandskapets största sammanhängande områden.

Ek dominerar i området men här finns också inslag av många andra trädsorter. Bland ekarna finns säkert fler än 100 träd med en diameter större än en meter. På de gamla ekarna växer många intressanta lavarter, bland annat ekspik, gammelekslav och brun nållav. Här finns även en av länets största förekomster av lunglav. Lunglaven trivs bäst i områdets östvända branter där den växer på gamla mossklädda lönnar.

De ekar som hunnit bli ihåliga och murkna erbjuder tillsammans med andra grova lövträd och död ved goda förutsättningar för ett rikt insektsliv. Inuti ekarna lever olika sorters larver. På den grova barken kan du kanske skåda arter som läderbagge och ekoxe. I marken gräver grävsteklarna sina bon.

Reservatet erbjuder en varierande örtrikedom. I de öppna hagmarkerna växer bland annat darrgräs, jungfrulin och smörboll medan skogspartierna domineras av arter som lundgröe och liljekonvalj. Bland de brantare partiernas lundflora finner du arter som trolldruva, vippärt och vårärt. De nämnda växterna är endast ett urplock av alla de arter som finns här.

Reservatet utgjorde den sista kända häckningsplatsen för mellanspett i landet. Den sista häckningen skedde 1981 och den sista observationen i området gjordes i februari 1982. Just mellanspetten finns inte längre här, men reservatet är ändå rikt på fågelarter. Här kan du skåda bland annat mindre hackspett, stenknäck och skogsduva.

Just där Stångån och Kinda kanal rinner ut i Ärlången ligger Sturefors slott. Från reservatets södra del ser du slottsparken och den vackra gula slottsbyggnaden från början av 1700-talet.

För dig som besökare

I reservatets norra spets finns en mindre parkeringsplats och en informationstavla. Någon markerad vandringsled finns inte men du är välkommen att ströva i området på egen hand. Sommartid betas markerna av nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi att inte gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva. Tänk på att stänga grindar efter dig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Sturefors naturreservat ur beslutet från 1983. Texten är förenklad:

  • Du får inte hacka, gräva eller på annat sätt skada mark, berg eller sten.
  • Du får inte skada levande eller döda träd.
  • Du får inte göra upp eld.
  • Du får inte störa djur genom att till exempel gå nära fågelbo, lya, gryt eller klättra i boträd.
  • Du får inte köra motordrivet fordon, förutom på bilväg.
  • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
  • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
  • Du får inte spela ljud eller musik på ett störande sätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 137 hektar

Skyddsår: 1983

Kommun: Linköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss