Sturefors naturreservat

Från de öppna och betade ekhagarna kan du se Sturefors 1700-tals slott, just där Stångån och Kinda kanal rinner ut i Ärlången. Sturefors naturreservat, som är en del av det anrika slottets marker, tillhör länets allra värdefullaste ekmiljöer.

Sturefors naturreservat ligger vid sjön Ärlångens nordvästra strand. Reservatet består av öppna betesmarker, ekhagar och ädellövskog i ett gammalt odlingslandskap. Här finns ett av eklandskapets största sammanhängande områden.

Ek dominerar i området men här finns också inslag av många andra trädsorter. Bland ekarna finns säkert fler än 100 träd med en diameter större än en meter. På de gamla ekarna växer många intressanta lavarter, bland annat ekspik, gammelekslav och brun nållav. Här finns även en av länets största förekomster av lunglav. Lunglaven trivs bäst i områdets östvända branter där den växer på gamla mossklädda lönnar.

De ekar som hunnit bli ihåliga och murkna erbjuder tillsammans med andra grova lövträd och död ved goda förutsättningar för ett rikt insektsliv. Inuti ekarna lever olika sorters larver. På den grova barken kan du kanske skåda arter som läderbagge och ekoxe. I marken gräver grävsteklarna sina bon.

Reservatet erbjuder en varierande örtrikedom. I de öppna hagmarkerna växer bland annat darrgräs, jungfrulin och smörboll medan skogspartierna domineras av arter som lundgröe och liljekonvalj. Bland de brantare partiernas lundflora finner du arter som trolldruva, vippärt och vårärt. De nämnda växterna är endast ett urplock av alla de arter som finns här.

Reservatet utgjorde den sista kända häckningsplatsen för mellanspett i landet. Den sista häckningen skedde 1981 och den sista observationen i området gjordes i februari 1982. Just mellanspetten finns inte längre här, men reservatet är ändå rikt på fågelarter. Här kan du skåda bland annat mindre hackspett, stenknäck och skogsduva.

Just där Stångån och Kinda kanal rinner ut i Ärlången ligger Sturefors slott. Från reservatets södra del ser du slottsparken och den vackra gula slottsbyggnaden från början av 1700-talet.

För dig som besökare

I reservatets norra spets finns en mindre parkeringsplats och en informationstavla. Någon markerad vandringsled finns inte men du är välkommen att ströva i området på egen hand. Sommartid betas markerna av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att inte gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva. Tänk på att stänga grindar efter dig.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland