Flädemo naturreservat

I Flädemo naturreservat finns värdefulla geologiska formationer och en källpåverkad gammal barrskog med typiska arter.                                       

Geologin i Flädemo naturreservat är intressant. De geologiska bildningarna ingår i riksintresset för naturvård, Dansby-Flädemo. Här finns så kallade ändmoräner och en åsrygg som bildades i samband med att den senaste landisen smälte bort för cirka 11500 år sedan. 

Barrskogar och tallrismossar är kännetecknande för Flädemo naturreservat. Inslag av  källpåverkad örtrik granskog finns också här. I skogen finns gott om äldre träd, grova lågor (liggande döda träd), högstubbar, torrträd och döende granar som är viktiga miljöer för många av de arter som lever i gamla skogar.

I den näringsrika granskogen i Flädemo naturreservat växer bland annat grönpyrola och trolldruva. I källdrågen finns arter som kärrbräken, stinksyska, knägräs och skogsfräken. På de blöta myrmarkerna är skvattram och blåbär en vanlig syn.

Tack vare de gamla träden och tillgången på död ved finns här flera rödlistade (hotade) mossor, svampar och lavar. Till de mer sällsynta arterna hör vedtrappmossa, grön sköldmossa och blackticka. De här arterna växer på granlågor. På en asplåga har man hittat den vackra kandelabersvampen. Det vedlevande insektslivet i området är sannolikt rikt med tanke på den goda tillgången på död ved som finns.

Grynig blåslav och gammalgranslav förekommer lite överallt i reservatet. Det är ett tydligt tecken på att skogen har höga kvaliteér och naturvärden. I den näringsrika granskogen växer olika mossor som mörk husmossa och bollvitmossa.  

För dig som besökare

Flädemo naturreservat ligger cirka 20 kilometer norr om Motala. Reservatet har en parkering med plats för många bilar. Reservatet har i övrigt inga anordningar för dig som besökare men Östgötaleden passerar förbi naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 26,4 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Motala

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00