Skirsjöskogen naturreservat

Vid de svårtillgängliga branterna vid Skirsjöns strand ligger Skirsjöskogens naturreservat. I reservatet ingår också en del av själva sjön och två av dess öar.

Huvuddelen av reservatet ligger i en skogsbevuxen och svårtillgänglig rasbrant. Skogen är en blandning av olika trädslag men gran är vanligast. Grova aspar är uppskattade av hackspettarna. Reservatet har en mycket rik flora av svampar, lavar och mossor. Flera hotade arter har hittats i området.

I reservatet finns lämningar av torpet Sjöberg. Torpet vittnar om att även i dessa svårtillgängliga marker brukades jorden under tidigare sekler.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Storlek: 56,1 hektar
Skyddsår: 2009
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland