Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tolången naturreservat

I Tolångens naturreservat kan du uppleva en trolsk blandskog med frodiga lövträd, talldominerade hällmarker och en vidunderlig utsikt över sjön Tolångens vatten.

Ett besök i Tolången är ett garanterat äventyr och inget för den ovane vandraren. Terrängen är kuperad med stora stenar och omkullfallna trädstammar. Reservatet, som är en del av en tidigare kronopark, har till stora delar bevarats tack vare att området är otillgängligt och svårt att bedriva skogsbruk i.

Den gamla skogen växer på bördig mark, något som inte är så vanligt i dagens skogslandskap. På sluttningarna och i dalgångarna dominerar högvuxen grov ravinskog av gran med inblandning av asp och björk samt de ädla lövträden ask, ek och lind.

Ädellövträden är en rest från tidigare perioders mer ljusöppna glesa skogar som förr betades av kreatur. I reservatets västra kant har alla grova ekar med stora kronor huggits fria från omgivande träd, för att de ska gå mer ljus och kunna utvecklas bättre. Så stora ekar är ovanliga i "barrskogen" och en följd av att statens kronojägare var hansynsfylla mot ekarna.

Flera ovanliga svampar, lavar och mossor är knutna till den äldre ädellövskogen, till exempel igelkottröksvamp och västlig njurlav. Örtfloran är också rik med krävande örter som myskmadra och ögonpyrola, liksom det sällsynta gräset skogssvingel.

Även om Tolången kan kännas som rena vildmarken finns det spår av tidigare generationer. I en sänka som löper genom reservatet går det att urskilja en gammal väg som använts till att köra ut timmer med häst. Efter vägen finns det också rester av en kolmila.

För dig som besökare

En parkering ligger cirka 600 meter väster om reservatet. Parkeringen har plats för tre till fem bilar. Tänk på att parkera klokt så du inte blockerar vägar och vägbom. Vid parkeringen intill sjön Godgölen finns ett fikabord. Från parkeringen startar en vandringsled som till stora delar går längs skogsbilvägar. De delar av leden som inte går längs skogsbilväg är ganska krävande då det är kuperat, brant och blockigt. Leden är 2,5 kilometer lång och är markerad med orange färg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 24,9 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Kinda och Västervik

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Kalmar

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00