Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tolången naturreservat

I Tolångens naturreservat kan du uppleva en trolsk blandskog med frodiga lövträd, talldominerade hällmarker och en vidunderlig utsikt över sjön Tolångens vatten.

Ett besök i Tolången är ett garanterat äventyr och inget för den ovane vandraren. Terrängen är kuperad med stora stenar och omkullfallna trädstammar. Reservatet, som är en del av en tidigare kronopark, har till stora delar bevarats tack vare att området är otillgängligt och svårt att bedriva skogsbruk i.

Den gamla skogen växer på bördig mark, något som inte är så vanligt i dagens skogslandskap. På sluttningarna och i dalgångarna dominerar högvuxen grov ravinskog av gran med inblandning av asp och björk samt de ädla lövträden ask, ek och lind.

Ädellövträden är en rest från tidigare perioders mer ljusöppna glesa skogar som förr betades av kreatur. I reservatets västra kant har alla grova ekar med stora kronor huggits fria från omgivande träd, för att de ska gå mer ljus och kunna utvecklas bättre. Så stora ekar är ovanliga i "barrskogen" och en följd av att statens kronojägare var hänsynsfulla mot ekarna.

Flera ovanliga svampar, lavar och mossor är knutna till den äldre ädellövskogen, till exempel igelkottröksvamp och västlig njurlav. Örtfloran är också rik med krävande örter som myskmadra och ögonpyrola, liksom det sällsynta gräset skogssvingel.

Även om Tolången kan kännas som rena vildmarken finns det spår av tidigare generationer. I en sänka som löper genom reservatet går det att urskilja en gammal väg som använts till att köra ut timmer med häst. Efter vägen finns det också rester av en kolmila.

För dig som besökare

Vid sjön Godgölen finns en parkering med plats för cirka fyra bilar. Parkera klokt så att du inte blockerar vägar och vägbom. Ett fikabord finns vid parkeringen.

Från parkeringen startar en vandringsled som efter ett några hundra meter bildar en rundslinga. Leden är i sin helhet 3,2 kilometer lång och markerad med orange färg. Leden går övervägande på skogsbilvägar till reservatet. I reservatet går en del av sträckan längs en gammal kulturväg, den så kallade Gaddstigen, som förr användes för att transportera koppar till Åtvidabergs kopparverk. Längs leden finns också rester från en kolmila. Sträckan som går genom reservatet är ganska krävande då terrängen är kuperad, brant och blockig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Tolångens naturreservat ur beslutet från 2012. Texten är förenklad:

  • Du måste hålla husdjur i koppel.
  • Du får inte ta grenar eller annan ved, bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt göra skada på levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, kräftdjur, mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 24,9 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Kinda och Västervik

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Kalmar

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss