Hällestads-Torp naturreservat

Hällestad-Torp är en gammal barrskog med urskogskänsla. Här kan du vandra över torra berghällar med grova tallar och i fuktigare granskog med tjocka mattor av mossor och lavar.

Det är påtagligt tyst i gammelskogen. Men kanske hör du kungsfågel, den allra minsta fågeln i Europa. Eller tofsmes som behöver murkna träd och stubbar, där den hackar ut ett bo när den ska häcka.

Kännetecknande för den orörda skogen är de döda eller döende träd som ligger på marken eller fortfarande står upp. Träden befinner sig i olika stadier av nedbrytning och förmultning och är viktiga för många sällsynta mossor, lavar och insekter. Bland annat den sällsynta vedsäcksmossan, som oftast växer på grov murken ved i urskogsartade granskogar. Typiska mossor i reservatet är annars husmossa, vägmossa och olika kvastmossor.

Längre tillbaka i tiden brann det mer i skogen än vad det gör idag. På en del gammeltallar kan du se spår efter tidigare skogsbränder, så kallade brandljud, där marken är svedd på ena sidan av trädet.

I området finns också spår av de människor som levt och arbetat här, bland annat spismurröset efter en kolarkoja och två kolbottnar. De är lämningar efter framställning av träkol. Om du skrapar lite med foten i marken så kommer svarta kolrester fram som en hälsning från tidigare generationer.

I öster gränsar reservatet och den gamla skogen mot sjön Lyren. Där hittar du säkert en vacker plats med fin utsikt över sjön, perfekt för att njuta av stunden, tystnaden och kanske en fika.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 50,5 hektar
Skyddsår: 2007 och 2011
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland