Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svartdalen naturreservat

Svartdalens naturreservat är ett barrskogsområde som ligger ungefär 4 kilometer sydöst om Mogata i Söderköpings kommun. Här finns en variation av värdefulla naturmiljöer bestående av fuktig gammal granskog och sumpskog i svackor, och torrare tallhällar på höjder. I hela naturreservatet finns en stor mångfald av växter och djur som trivs i skogar som fått bli gamla.

Svartdalens naturreservat är varierat med sina gammelskogsmiljöer med gamla träd, döda träd och intressanta arter. Sumpskogarna kan upplevas svårgenomträngliga men den som tar sig bort till områdets nordvästra del får uppleva en vacker frodig dal med hög luftfuktighet och många spännande murkna och mossöverväxta lågor att klättra på. Svartdalen är ett populärt utflyktsmål för svampplockare på hösten.

I delar av området finns näringsrik granskog. Anledningen till att den är näringsrik är att jorden här är rik på basmineraler. Det är också en av anledningarna till en örtrik flora. Sommartid kan man se missne blomma i den fuktiga skogen liksom orkidéerna Jungfru Marie Nycklar och knärot. Här finns även förutsättningar för en rik svampflora med arter som dofttaggsvamp och svavelriska.

Det finns död ved av olika trädslag och i olika stadier av förmultning, vilket är till nytta för arter som till exempel grön sköldmossa. På gamla, levande granar växer gammelgranslav och kattfotslav. På marken växer mjuka kuddar av blåmossa som är grön när den är fuktig men ändrar färg till blågrön i torka.

I delar av området är träden draperade av hänglavar. Bland dessa lavar utmärker sig den mycket sällsynta ringlaven som är funnen i området. I skogen lever en mångfald av fåglar, bland annat tjäder, järpe, morkulla, tofsmes, talltita, entita och svartmes.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för tre bilar. Från parkeringen går du längs en skogsbilväg fram till reservatet där en vandringsled börjar. Vandringsleden går i en slinga runt i reservatet. Leden är cirka två kilometer lång och markerad med orange färg och lätt att vandra.

Var uppmärksam på att det finns flera döda stående granar i reservatet. Granarna har angripits av granbarkborre och träden blir lätt spröda och kan gå av. Var försiktig!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Svartdalens naturreservat ur beslutet från 2016. Texten är förenklad:

  • Du får inte samla grenar och annat trä.
  • Du får inte på något sätt göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte skada djurlivet.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna läger eller större tävlingar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 42,1 hektar

Skyddsår: 2016

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss