Regnaholms lövskog naturreservat

Regnaholms lövskog ligger vid sjön Regnarens strand nära slottet Regnaholm. Ett besök i området ger en härlig upplevelse av lövskogens alla ljud, dofter och synintryck. På våren och försommaren är blomning och fågelliv rikt och på hösten strilar solljuset genom de orangebruna boklöven.

Centrala och södra delen av reservatet kallas Hästhagen och består av en mångformig lövskog. I den lummiga lundflorans vårbukett ingår bland annat blåsippa, trolldruva, ormbär, vårärt och gullviva. Den mycket ovanliga fjärilen svartfläckig högstjärt har påträffats i Hästhagen, tillsammans med 183 andra insektsarter.

Genom skogen löper en grusväg med långa alléer av lönn, ask, alm, lind och bok. Träden i alléerna är mestadels gamla och har i vissa fall bohål. Alléer finns även längs den avgränsande vägen i nordost. Längs vägen och åkrarna finns ett antal storväxta och grova ekar.

Skogen är rik på död ved, vilket gör den mycket värdefull biologiskt sett. Den döda veden består främst av asp men även andra trädslag. Hackspettar hittar mat i den döda veden och uppskattar att hacka bohål i asparnas mjukare trä. Här har du goda chanser att få se eller höra gröngöling.

Bland mossor och lavar finns flera signalarter med bland annat fällmossa, krusig ulota och fjädermossa, bårdlav och sotlav. Bland svamparna som hittas runt om i områden finns de rödlistade arterna veckticka och vågticka.

I sumpskogen står klibbalarna på uppresta rötter, så kallade socklar. Stjärtmesar hoppar runt och klänger bland träden och söker föda. I norr har tallar och granar vuxit långsamt och fått bli gamla och träden är täckta med hänglavar.

Förr tillverkade kol i skogen genom så kallade kolmilor som sköttes av en kolare. För att kunna vakta kolmilan dag som natt övernattade kolaren i en enkel koja i skogen nära kolmilan. Numera kan man ännu se spåren av den här verksamheten genom resterna av en kolarkoja och även en så kallad kolbotten som är det som finns kvar av en kolmila.

Under 2023 genomfördes omfattande huggningar i naturreservatet, då framförallt granar höggs bort för att låta lövskogen breda ut sig igen. Att många lövträd vuxit upp i ett landskap som var betydligt öppnare kan man se på deras vida kronor, som började ta skada av inväxande gran

För dig som besökare

En parkeringsplats för besökare finns längs vägen mitt i reservatet. Parkeringen har plats för fyra bilar. Från parkeringen går en markerad vandringsled som är 2,2 kilometer lång och som tar dig genom reservatet.

Förutom vacker natur passerar vandringsleden även förbi rester av lerugnar, en kolbotten och spåren av en kolarkoja. Lerugnarna användes förr i tiden för att bränna tegel till byggnader i närheten. Platsen berättar en kuslig historia, då "morden i Regna" lär ha utspelat sig här.

Fikabord finns vid bokskogen vid parkeringen samt vid sjön Regnaren. Även den så kallade "Regnamilen" går utmed vägarna som går runt och genom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Regnaholms naturreservat ur beslutet taget år 2008. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte gräva upp växter eller samla mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte skada djurlivet.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 53,5 hektar

Skyddsår: 2008

Kommun: Finspång

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss