Regnaholms lövskog naturreservat

Regnaholms lövskog ligger vid sjön Regnarens norra strand, strax väster om slottet Regnaholm. Området är ett populärt besöksmål, särskilt under vår och försommar då blomning och fågelliv är rikt. Ett besök i området ger en upplevelse av orörd lövskog där få mänskliga ljud hörs.

Den centrala och södra delen av området kallas Hästhagen och består av en skiktad, aspdominerad lövskog. Genom skogen löper en grusväg med långa alléer av lönn, ask, alm, lind och bok. Träden i alléerna är mestedels gamla och har i vissa fall bohål. Alléer finns även längs den avgränsande vägen i nordost.

Skogen vid Hästhagen är stor och innehåller en stor mängd död ved, vilket gör den  mycket värdefull biologiskt sett. Den döda veden består främst av asp men även av övriga trädslag. Längs vägen och i närheten av åkrarna finns ett antal grova ekar. I klibbalsumpskogen står alarna på socklar. Barrnaturskogen i norr är mycket hänglavrik med stort inslag av gamla, relativt långsamt växande tallar och granar.

Den typiska lundfloran består av arter som blåsippa, trolldruva, ormbär, vårärt och gullviva. Bland mossor och lavar finns flera signalarter med bland annat fällmossa, krusig ulota och fjädermossa, bårdlav och sotlav. Bland svamparna som hittas runt om i områden finns de rödlistade arterna veckticka och vågticka. Av fåglar kan du bland andra träffa på stjärtmes och gröngöling.

Den rödlistade storfjärilen svartfläckig högstjärt har påträffats Hästhagen, tillsammans med 183 andra insektsarter.

Områdets vandringsled passerar utöver vacker skog och natur även lerungar och en kolbotten. Centralt i reservatet kan du se rester av lerungarna som förr i tiden användes för att bränna tegel till byggnader i närheten. En Kolbotten, rester av en kolmila, syns tillsammans med en ruin av den tillhörande kolarkojan. Platsen berättar en kuslig historia, då morden i Regna lär ha utspelat sig här.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 53,5 hektar
Skyddsår: 2008
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland