Svalberget naturreservat

Svalberget ligger i ett höjdområde längs gränsen mellan Yxnerum och Hannäs socknar där även gränsen mellan landskapen Östergötland och Småland går.

De högsta höjderna av Svalberget når 125 meter över havet och här växer hällmarksskog av tall som bitvis är 150-200 år gammal. Här finns även ett gammalt gränsröse, Swalebergs rör, omskrivet i skifteshandling 1794. I sluttningarna mot norr finns gammal granskog. Här är träden allmänt bevuxna med gammelgranlav och kattfotslav som förekommer rikligt. Det finns spår av insekten bronshjon. I området finns gamla slätbarkiga tallar, gamla senvuxna granar och lövträd liksom död ved av tall och gran.

I sydväst har skogen tillhört Sveaskog och den är relativt orörd de senaste cirka 20 åren och död ved börjar bli vanligt. Områdets sydöstra del tillhör Linköpings stift och är en hällmarksskog fördelad på ett par bergplatåer. Här står en gles hällmarksskog med cirka 150 årig tall. Skogen är ljusöppen med god solinstrålning som många av äldre tiders plockhuggna skogar men har kvar viktiga element som gammal tall, död ved och hänglavsrika granar.

I dagsläget finns ingen parkering för allmänheten men vägen mot Ämtenäs är en lämplig infartsväg, parkera lämpligen innan infart på Sveaskogs "Rökärrsvägen".

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 20,3 hektar
Skyddsår: 2018
Markägare: privat, Linköpings stift och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland