Brostugugölen naturreservat

Inte långt från Norrköping ligger ett varierat och vilt skogsområde med magra tallhällar och trolsk granskog. I svackor ligger små våtmarker och sumpskogar. Grova och gamla aspar reser sig i de blockrika branterna. 

​Norr om Brostugugölen och söder om naturreservatet Bärsjön ligger ett mångformigt och vackert skogsområde. På höjderna ligger magra hällmarker med gamla tallar omgivna av blockrika branter med löv och hassel.

I dalar och sänkor mellan hällmarkerna är marken bördigare och fuktigare. Här växer gamla grova granar och i de fuktigaste svackorna ligger sumpskogar med gran och al i ett marktäcke av vitmossa och tuvull.

I de näringsrikare miljöerna med granskog finns även ett visst kalkinslag som fört med sig intressanta svamparter som till exempel den ovanliga bombmurklan.

I skogen finns många döda träd, både stående och liggande. De gamla träden och den döda veden ger goda livsförutsättningar för många sällsynta lavar, mossor, vedlevande insekter och svampar.

För dig som besökare

Det finns ingen anordnad parkering till reservatet men det finns en yta med möjlighet att parkera på vid Svarttorp, intill bommen mot Melavägen. För att komma till reservatet får du sedan promenera längs vägen mot Mela och sedan ta av in på en vandringsled som leder fram till både Brostugugölens naturreservat och Bärsjöns naturreservat. Ett fikabord och informationsskyltar finns i slutet av den skogsbilväg som går vid gränsen mellan de båda naturreservaten.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 50,3 hektar
Skyddsår: 2016
Kommun: Norrköping
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland