Brostugugölen naturreservat

Inte långt från Norrköping ligger ett varierat och vilt skogsområde med magra tallhällar och trolsk granskog. I svackor ligger små våtmarker och sumpskogar. Grova och gamla aspar reser sig i de blockrika branterna. 

​Norr om Brostugugölen och söder om naturreservatet Bärsjön ligger ett mångformigt och vackert skogsområde. På höjderna ligger magra hällmarker med gamla tallar omgivna av blockrika branter med löv och hassel.

I dalar och sänkor mellan hällmarkerna är marken bördigare och fuktigare. Här växer gamla grova granar och i de fuktigaste svackorna ligger sumpskogar med gran och al i ett marktäcke av vitmossa och tuvull.

I de näringsrikare miljöerna med granskog finns även ett visst kalkinslag som fört med sig intressanta svamparter som till exempel den ovanliga bombmurklan.

I skogen finns många döda träd, både stående och liggande. De gamla träden och den döda veden ger goda livsförutsättningar för många sällsynta lavar, mossor, vedlevande insekter och svampar.

För dig som besökare

Precis angränsande till Brostugugölen ligger även Bärsjöns naturreservat. En parkering för besökare finns vid Bärsjöns naturreservat vid bommen till Mela. En vandringsled startar vid denna parkering och går även in i Brostugugölens naturreservat.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 50,3 hektar
Skyddsår: 2016
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland