Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bråviken naturreservat

Bråvikens marina naturreservat är Östergötlands största naturreservat och täcker en stor del av Arkösunds skärgård. I reservatet ingår ett hundratal öar och skär. Reservatet har ett rikt växt- och djurliv både på land och i vattnet.

Det är ett långsträckt reservat i Bråvikens mynning som spänner från innerskärgård vid Yxnö till ytterskärgården i nordost om Arkösund. Hela 95 procent av reservatet består av vattenmiljöer. Grunda bottnar ned till sex meters djup har särskilt höga naturvärden. På exponerade bottnar, där vågor och strömmar spolar bort allt finkornigt material finns bara klippor och block att växa på. Hårdbottnar med blåstång och rödalger är vanligast, men minst 35 arter av makroalger finns i vattnet. 

Det finns även grunda mjukbottnar med rik växtlighet i små vikar, så kallade flador och glon, som är viktiga lekområden för fisk. Totalt har 19 fiskarter påträffats där strömming, abborre, nors och skarpsill är vanligast. Bottnarnas djurliv domineras annars av blåmussla, östersjömussla och hjärtmussla samt den amerikanska havsborstmasken Marenzellaria, som är en främmande art i vår skärgård.

Öarna är mycket varierande. På några står gammal naturskogslik skog av gran och tall. På andra finns blöta sumpskogar med mycket döda träd. På en del öarna växer lövskog med grova ekar, men även ask och lind som bär spår av lövtäkt, så kallad hamling. Lövet användes förr som foder åt djuren och av lindgrenarnas bark gjordes bastrep.

På hällmarksskog där tallarna ofta är gamla kan man hitta sydlig ladlav. Denna ovanliga och gula lav växer på tallstammar som stått döda länge och fått en vacker silvergrå färg. På de gamla träden kan man hitta vedsvampen tallticka och ofta hackspettars bohål.

Blomsterprakten på många av öarna är stor med arter som rödblära, styvmorsviol och mandelblom. Klippskrevorna är färggranna rabatter av gul fetknopp, lila gräslök och röda fackelblomster. På en ö finns skärgårdens enda växtplats av vresros. Många skär, till exempel Penningskären och Ölskären har ett rikt fågelliv med trutkolonier, svärta, labb och den ovanliga tobisgrisslan. Typiska växter på dessa skär är klibbglim och malört.

För dig som besökare

Öarna i Bråvikens naturreservat nås med egen båt eller kajak. På Lilla Fläskö, Svartskogsskär, Kallhamn och Långholmen finns torrdass och soptunnor. Motsvarande service finns även på några andra öar som ligger intill reservatet; Skallö, Högholmen och Södra Lunda. På ön Kallhamn finns även en markerad vandringsled som är 2,6 kilometer lång.

Notera och respektera att vissa öar och skär inom reservatet omfattas av fågelskydd som innebär att det är tillträdesförbud del av året.

Fastlandsdelen vid Yxnö är enkel att nå för alla som har tillgång till bil. Från väg 209 mot Arkösund är det skyltat till reservatet. Här finns en stor parkering med plats för både buss och många bilar. På parkeringen finns en infotavla. Vid parkeringen startar en vandringsled som är cirka fyra kilometer lång. Leden går i varierande terräng genom de mest sevärda naturområdena. Leden går över både hällmarker, skog och fuktig mark. Vid Skutviken passerar leden en rastplats där det finns vindskydd och eldstad.

Var uppmärksam på att det i området finns stående döda granar. Granarna har dött av granbarkborreangrepp och dessa träd blir lätt spröda och kan gå av.

I välbesökta naturhamnar och på flera andra ställen finns informationsskyltar som beskriver reservatet, naturvärdena och de föreskrifter som gäller.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Bråvikens naturreservat ur beslutet från 2011. Texten är förenklad:

 • Du får tälta maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Du får förtöja båt maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Vattenskoter eller liknande farkost och vattenskidor eller annan båtdragen utrustning får endast köras i allmän farled, inom en zon på 300 meter på var sida om farledsmarkering. Om farled går i sund som är smalare får hela bredden nyttjas. Du måste dock alltid ha ett avstånd på minst 100 meter från fågelskyddsområden och övriga strandlinjer.
 • Du måste hålla ditt sällskapsdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel samla ved, bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte införa arter som är nya för området.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.
 • Du får endast göra upp eld på iordningsställda och skyltade grillplatser.
 • Du får inte släppa ut avloppsvatten från båt.
 • Du får inte köra motor på tomgång eller använda motordrivet laddningsaggregat.
 • Du får inte anordna tävlingar eller bedriva läger.
 • Du får inte landa med luftfarkost.
 • Du får inte utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Observera att flera öar i reservatet är fågelskyddsområden. Det betyder att det är tillträdesförbud under fåglarnas häckningstid. Vilka tider som förbudet gäller och var områdena ligger kan du se här i Naturvårdsverkets digitala karta Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 9248 hektar

Skyddsår: 1968

Kommun: Norrköping

Markägare: Privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss