Bråviken naturreservat

Bråvikens marina naturreservat är Östergötlands största naturreservat och täcker en stor del av Arkösunds skärgård. I reservatet ingår ett hundratal öar och skär. Reservatet har ett rikt växt- och djurliv både på land och i vattnet.

Det är ett långsträckt reservat i Bråvikens mynning som spänner från innerskärgård vid Yxnö till ytterskärgården i nordost om Arkösund. Hela 95 procent av reservatet består av vattenmiljöer. Grunda bottnar ned till sex meters djup har särskilt höga naturvärden. På exponerade bottnar, där vågor och stömmar spolar bort allt finkornigt material finns bara klippor och block att växa på. Hårdbottnar med blåstång och rödalger är vanligast, men minst 35 arter av makroalger finns i vattnet. 

Det finns även grunda mjukbottnar med rik växtlighet i små vikar, så kallade flador och glon, som är viktiga lekområden för fisk. Totalt har 19 fiskarter påträffats där strömming, abborre, nors och skarpsill är vanligast. Bottnarnas djurliv domineras annars av blåmussla, östersjömussla och hjärtmussla samt den amerikanska havsborstmasken Marezellaria, som är en främmande art i vår skärgård.

Öarna är mycket varierande. På några står gammal naturskogslik skog av gran och tall. På andra finns blöta sumpskogar med mycket döda träd. På en del öarna växer lövskog med grova ekar, men även ask och lind som bär spår av lövtäkt, så kallad hamling. Lövet användes förr som foder åt djuren och av lindgrenarnas bark gjordes bastrep.

På hällmarksskog där tallarna ofta är gamla kan man hitta sydlig ladlav. Denna ovanliga och gula lav växer på tallstammar som stått döda länge och fått en vacker silvergrå färg. På de gamla träden kan man hitta vedsvampen tallticka och ofta hackspettars bohål.

Blomsterprakten på många av öarna är stor med arter som rödblära, styvmorsviol och mandelblom. Klippskrevorna är färggranna rabatter av gul fetknopp, lila gräslök och röda fackelblomster. På en ö finns skärgårdens enda växtplats av vresros. Många skär, till exempel Penningskären och Ölskären har ett rikt fågelliv med trutkolonier, svärta, labb och den ovanliga tobisgrisslan. Typiska växter på dessa skär är klibbglim och malört.

För dig som besökare

Öarna i Bråvikens naturreservat nås med egen båt eller kajak. På Lilla Fläskö, Svartskogsskär, Kallhamn och Långholmen finns torrdass och soptunnor. Motsvarande service finns även på några andra öar som ligger intill reservatet; Skallö, Högholmen och Södra Lunda .

Notera och respektera att vissa öar och skär inom reservatet omfattas av fågelskydd som innebär att det är tillträdesförbud del av året.

Fastlandsdelen vid Yxnö är enkel att nå för alla som har tillgång till bil. Från väg 209 mot Arkösund är det skyltat till reservatet. Här finns en stor parkering med plats för både buss och många bilar. På parkeringen finns en infotavla. Vid parkeringen startar en vandringsled som är cirka fyra kilometer lång. Leden går i varierande terräng genom de mest sevärda naturområdena. Leden går över både hällmarker, skog och fuktig mark. Vid Skutviken passerar leden en rastplats där det finns vindskydd och eldstad.

Var uppmärksam på att det i området finns stående döda granar. Granarna har dött av granbarkborreangrepp och dessa träd blir lätt spröda och kan gå av.

I välbesökta naturhamnar och på flera andra ställen finns informationsskyltar som beskriver reservatet, naturvärdena och de föreskrifter som gäller.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré. Observera att fågelskyddsområden i vissa fall sammanfaller med reservatsområdet. Fågelskyddsområdena innebär att det är tillträdesförbud vissa tider. Se mer information om fågelskydden på denna karta från Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland