Håleberget naturreservat

I Hålebergets naturreservat kan du ta dig från branternas orörda natur till örtrika skogar och hagmarker. Från bergets högsta topp, 235 meter över havet, har du en vidunderlig utsikt över Omberg och Vättern. Klara dagar kan du se över till Västgötasidan.

Genom reservatet löper en förkastning som gett upphov till mäktiga branter. Eftersom bergsbranter är svårtillgängliga har de av naturliga skäl brukats i mycket liten omfattnig. Därför finns här flera sällsynta och hotade arter som kräver gammal och orörd skog för att kunna leva och fortplanta sig.

Här finns många rödlistade arter av svampar, mossor och lavar. Några som kan nämnas är grön sköldmossa, vedtrappmossa och ullticka. 

I dalen nedanför branterna rinner Sätersån fram och vatten tränger upp i små källor och bäckar. Örtrika lundar, med mycket blåsippor, blandas med blöta sumpskogar. Ett bäverdämme har dämt upp Sätersån så att cirka 2 hektar skog dränkts, och många träd har dött. Detta vattendränkta område med mycket död ved är ett paradis för många sällsynta skalbaggar och andra insekter.

I reservatets östra del finns många spår efter människans slit i det gamla odlingslandskapet. Bland torpargrunder och gamla vägar finns också levande fornminnen som till exempel växterna stagg och backnejlika som lever kvar sedan liens tid. 

För dig som besökare

Vid reservatet finns en parkering för cirka 10-15 bilar. Från parkeringen utgår två vandringsleder; en orangemarkerad som är 2,1 kilometer lång och en gulmarkerad som är 0,7 kilometer lång. Den orangea leden går bitvis genom kuperad terräng och passerar flera fina utsiktsplatser och branta stup. Tänk på att bergshällarna blir hala när marken är blöt.

Vid parkeringen finns informationsskyltar och ett fikabord. Tack för att du tar med dig ditt skräp hem och inte eldar i reservatet!

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 48 hektar
Skyddsår: 2003
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Blockerad väg 2019

Under oktober-december 2019 kommer skogsarbeten att utföras i skogen intill Hålebergets naturreservat. Stora och tunga fordon behöver då använda vägen till reservatet vilket gör att det kan bli trångt och svårt att ta sig till och från reservatets parkering.