Vind i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Håleberget naturreservat

I Hålebergets naturreservat kan du ta dig från branternas orörda natur till örtrika skogar och hagmarker. Från bergets högsta topp, 235 meter över havet, har du en vidunderlig utsikt över Omberg och Vättern. Klara dagar kan du se över till Västgötasidan.

Genom reservatet löper en förkastning som gett upphov till mäktiga branter. Eftersom bergsbranter är svårtillgängliga har de av naturliga skäl brukats i mycket liten omfattnig. Därför finns här flera sällsynta och hotade arter som kräver gammal och orörd skog för att kunna leva och fortplanta sig.

Här finns många rödlistade arter av svampar, mossor och lavar. Några som kan nämnas är grön sköldmossa, vedtrappmossa och ullticka. 

I dalen nedanför branterna rinner Sätersån fram och vatten tränger upp i små källor och bäckar. Örtrika lundar, med mycket blåsippor, blandas med blöta sumpskogar. Ett bäverdämme har dämt upp Sätersån så att cirka 2 hektar skog dränkts, och många träd har dött. Detta vattendränkta område med mycket död ved är ett paradis för många sällsynta skalbaggar och andra insekter.

I reservatets östra del finns många spår efter människans slit i det gamla odlingslandskapet. Bland torpargrunder och gamla vägar finns också levande fornminnen som till exempel växterna stagg och backnejlika som lever kvar sedan liens tid. 

För dig som besökare

Vid reservatet finns en parkering för cirka 10-15 bilar. Vid parkeringen startar två vandringsleder; en orangemarkerad som är 2,1 kilometer lång och en gulmarkerad som är 0,7 kilometer lång.

Den orangea leden går bitvis genom rejält kuperad terräng och passerar flera fina utsiktsplatser och branta stup. Tänk på att bergshällarna blir hala när marken är blöt. Delar av området har angripits av granbarkborre vilket gjort att granar har dött längs med vandringsleden. Dessa döda stående granar blir lätt spröda och kan gå av. Var uppmärksam och försiktig när du vistas i området.

Vid parkeringen finns informationsskyltar och ett fikabord. Tack för att du tar med dig ditt skräp hem och inte eldar i reservatet!

Föreskrifter

*Regler för dig som besökare i Hålebergets naturreservat:

 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning (till exempel berg, sten) genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte köra eller parkera motordrivet fordon.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte utöva bergsklättring.
 • Du får inte gräva upp växter eller växtdelar av ris, örter, mossor eller lavar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller samla in ryggradslösa djur.
 • Du får inte göra upp eld.

Dessutom behöver du har Länsstyrelsens tillstånd för att få:

 • Utföra vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet.
 • Bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Hålebergets naturreservat från 2003.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland