Hylta bränder naturreservat

Hylta bränders trädklädda sluttningar vetter mot sjön Övre Föllingen. Om du som besökare trotsar den svårframkomliga terrängen och vandrar upp på höjderna bland död ved och en artrik skog belönas du slutligen av en slående utsikt.

På de branta sluttningarna i naturreservatet växer en talldominerad barrskog. Tallarna är 100-125 år gamla och skogen har även inslag av 100-årig granskog. På vissa av träden kan du se spår efter bränder i området, så kallade brandljud.

Här finns även områden med spår av bete, där enstaka vidgrenade och grova ekar står bland hässlebrodd och blåsippa.

De höga branterna erbjuder solvarma och fuktiga miljöer som ger goda förutsättningar för ovanliga växter och djur. På hällarna växer fönster- och renlavar.

Det finns gott om död ved i området, speciellt i reservatets östra del. Detta gynnar många arter som behöver just död ved och gamla träd för att kunna överleva. Tallticka och ullticka är till exempel svampar som trivs i just skogar som denna.

För dig som besökare

I naturreservatet Hylta bränder tar du dig fram "på egen hand". Här finns ingen anordnad parkeringsplats och inga anläggningar för dig som besökare.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 25,2 hektar
Skyddsår: 2011
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland