Korpebogölen naturreservat

Korpebogölens naturreservat får sin dramatiska karaktär av den blockiga brant som sträcker sig från södra till norra spetsen. Den gamla skogen är artrik, men nedanför branten kan man även se historiska spår av människans odling och kolning.

Branten som är östvänd är bitvis svårframkomlig med sina stora block och det förekomer även stup.

Gran är det dominerande trädslaget, men det finns även inslag av bland annat tall, asp, björk och ek. Den gamla skogen är orörd, har gott om död ved och har en hög luftfuktighet som ger förutsättningar för många krävande och sällsynta arter, främst bland lavar, mossor och vedsvampar. Exempelvis kan man hitta den lilla gröna sköldmossan på liggande trädstammar.

Nedanför branten, där marken är mer flack, finns en gammal åker som nu är skogsbevuxen. Nära grusvägen finns även resterna av en kolarkoja.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 24,1 hektar
Skyddsår: 2012
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland