Korpebogölen naturreservat

Korpebogölens naturreservat får sin dramatiska karaktär av den blockiga brant som sträcker sig från södra till norra spetsen. Den gamla skogen är artrik, men nedanför branten kan man även se historiska spår av människans odling och kolning.

Branten som är östvänd är bitvis svårframkomlig med sina stora block och det förekomer även stup.

Gran är det vanligaste trädslaget, men det finns även inslag av bland annat tall, asp, björk och ek. Den gamla skogen är orörd, har gott om död ved och har en hög luftfuktighet som ger förutsättningar för många krävande och sällsynta arter, främst bland lavar, mossor och vedsvampar. Exempelvis kan man hitta den lilla gröna sköldmossan på liggande trädstammar.

Nedanför branten, där marken är mer flack, finns en gammal åker som nu är skogsbevuxen.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två bilar. Vid parkeringen finns informationsskylt om naturreservatet och resterna av en koja som kolare använde förr när de gjorde kol. I reservatet finns inga leder eller anordningar för friluftslivet men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland