Stora Boda naturreservat

I Stora Boda naturreservat kan du ströva omkring i ett småkuperat landskap med gammelskog, vackra hällmarker och fuktiga myrar. Det är en miljö där många ovanliga växter, djur och svampar trivs.         

Områdets höga naturvärden är framförallt knutna till de långsamt växande granarna, gamla tallar och döda träd som befinner sig i olika stadier av nedbrytning. Denna miljö är viktig för många sällsynta svampar, lavar, fåglar och insekter.

Den döda veden ger både mat och husrum till en rad arter som har det svårt i de hårt brukade skogarna. I Stora Boda lever bland annat den sällsynta tallinsekten raggbock. På liggande döda tallar kan du finna den hotade dvärgbägarlaven.

Kombinationen av hällmark, gles tallskog och myrmark är idealisk för tjädern, som har flera spelplatser i området. Under varma juninätter går det att att höra nattskärans entoniga spinnande läte timmar i sträck. Andra exempel på fåglar som du kan träffa på är orre samt olika arter av hackspettar och ugglor. 

I Stora Boda har våra förfäder under långa tider huggit i skogen och byggt kolmilor för att utvinna träkol. Alldeles vid ingången till naturreservatet kan du se en kolbotten. Om du skrapar lite med foten i marken kommer den svarta kolstybben fram.

För dig som besökare

Genom reservatets norra del går en vandringsled som samordnas med tre andra naturreservat och Sveaskogs mark däremellan. Ledens sammanlagda längd är på knappt 1,2 mil så den som vill kan vandra under en hel dag och njuta av skogens liv och få motion på samma gång. med stövlar på är det lätt att ta sig runt i området. Naturen växlar mellan skog, bara hällar och myr. I söder finns även ett höjdparti med utsikt över skogarna söderut mot sjön Stråken.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 63,7 hektar
Skyddsår: 2013
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland