Stora Boda naturreservat

I Stora Boda naturreservat kan du ströva omkring i ett småkuperat landskap med gammelskog, vackra hällmarker och fuktiga myrar. Det är en miljö där många ovanliga växter, djur och svampar trivs.         

Områdets höga naturvärden är framförallt knutna till de långsamt växande granarna, gamla tallar och döda träd som befinner sig i olika stadier av nedbrytning. Denna miljö är viktig för många sällsynta svampar, lavar, fåglar och insekter.

Den döda veden ger både mat och husrum till en rad arter som har det svårt i de hårt brukade skogarna. I Stora Boda lever bland annat den sällsynta tallinsekten raggbock. På liggande döda tallar kan du finna den hotade dvärgbägarlaven.

Kombinationen av hällmark, gles tallskog och myrmark är idealisk för tjädern, som har flera spelplatser i området. Under varma juninätter går det att att höra nattskärans entoniga spinnande läte timmar i sträck. Andra exempel på fåglar som du kan träffa på är orre samt olika arter av hackspettar och ugglor. 

I Stora Boda har våra förfäder under långa tider huggit i skogen och byggt kolmilor för att utvinna träkol. Alldeles vid ingången till naturreservatet kan du se en kolbotten. Om du skrapar lite med foten i marken kommer den svarta kolstybben fram.

För dig som besökare

Genom reservatets norra del går en vandringsled som binder samman Stora Boda med tre andra naturreservat; Fågelmossen, Hästtumla och Bromossen. Ledens sammanlagda längd är på cirka 1,2 mil. Men du kan välja att bara gå den tre kilometer långa leden som går runt i Stora Boda naturreservat. Vandringen börjar vid parkeringen där det också finns ett fikabord. Naturen växlar mellan skog, bara hällar och myr. I söder finns även ett höjdparti med utsikt över skogarna söderut mot sjön Stråken.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland