Storpissan naturreservat

Storpissan är en naturskog med flera hundra år gamla jättegranar. Här finns rikligt med döda träd och en vacker bäck - Storpissan, som med sitt kristallklara vatten kastar sig ut i Vättern. 

Naturreservatet ligger mitt på Ombergs västsida, i en brant sluttning ner mot Vätternstranden. Här står granskogen grov och högrest. Det är också gott om lövträd, men det är de gamla granarna som gör området speciellt. Flera är över 200 år gamla.

År 2005 och 2007 fällde stormarna Gudrun och Per många av de gamla granjättarna. All ny död ved gynnade granbarkborrar som dödade flera av de stående träden. Idag är alla dessa multnande stormfällda träd och höga stubbar en perfekt miljö för många ovanliga insekter, mossor och vedsvampar. Liten hornflikmossa och smalskaftslav är exempel på två ovanliga rariteter som finns här.

Det är bäcken Storpissan som gett reservatet dess namn. Det kristallklara vattnet har hög kalkhalt. I botten av bäcken kan du se att pinnar, stenar och löv är helt inklädda med vitgrå kalk. Närheten till Vättern innebär att klimatet är milt och fuktigt. Tillsammans med den kalkrika jorden ger det förutsättningar för områdets rika växtliv och djurliv. Snäckor är exempel på djur som gillar den här kalkhaltiga och fuktiga miljön. Den hotade bukspolsnäckan är ett exempel på en ovanlig art som finns här.

Stora mattor av skogsbingel täcker marken. Skogsbingel är en ört som är två till fyra decimeter hög med små oansenliga blommor. På våren doftar skogen lätt av lök från blommande ramslök. En annan växt som gynnats av den kalkrika jorden är den gracila och ovanliga ormbunken kalkbräken. Kanske har du även turen att täffa på orkidén nästrot. En gulvit växt som helt saknar klorofyll. Eftersom den inte kan fånga solljusets energi tar den hjälp av svampar för att få näring.  

För dig som besökare

Markerade stigar gör det lätt att hitta i området men pulsen går snabbt upp i backarna. Utmed Vättern, nära stranden går Östgötaleden genom reservatet. Cirka 700 meter söder om reservatet ligger Älvarumsudde. Här finns vindskydd, torrdass och eldplats. 

Färdas du med bil startar du vid Stocklycke och åker i norrgående riktning på den enkelriktade Sjövägen. En större parkering för 10 - 15 bilar finns ovanför reservatet, en liten bit in på Surmossvägen. Du behöver göra en mycket tvär högersväng för att ta in på Surmossevägen. Vid parkeringen finns ett fikabord och en anordnad grillplats samt informationsskyltar om reservatet.

Storpissan är ett av sex naturreservat på Omberg. I naturreservaten ansvarar Länsstyrelsen för friluftsanläggningarna men utanför naturreservaten, i Ekopark Omberg är det Sveaskog som ansvarar för anläggningarna. I Ekopark Omberg finns många vandringsleder, rastplatser, vindskydd, torrdass och grillplatser. Information om Ekoparken och dess anläggningar hittar du på Sveaskogs webb om Ekopark Omberg.

Föreskrifter

I Storpissans naturreservat gäller bland annat att du inte får plocka växter, tälta eller elda utanför anordnad grillplats och du måste hålla din hund kopplad. Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också på skylt vid reservatets parkering.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland