Lustigkulle naturreservat

Lustigkulle naturreservat är en skogbevuxen kulle norr om Motala. En vältrampad stig går runt detta lilla reservat med gamla grova tallar.                                              

Det mest framträdande på Lustigkulle är de grova tallarna och de gamla granarna. De äldsta träden är troligen cirka 300 år gamla. Flera av tallarna är riktigt grova och tittar du närmare kan du se kläckhål efter skalbaggslarver som krupit ut ur den grova barken. På de norra delen av kullen är tall och gran vanligast och söderut blandas barrskogen med mer lövträd, till exempel ek.

På de fuktigare markerna finns gott om blåbärsris och på torrare mark växer mycket lingon. Andra vanliga växter i reservatet är harsyra, björkpyrola, smultron, stenbär, ekorrbär och vårfryle. Här och var växer buskar av skogsolvon och skogslönn.

I reservatet pågår försök med att så in den hotade mosippan. Denna växt har väldigt speciella krav på sin miljö och har därför minskat kraftigt i antal.

Lustigkulle ligger en kilometer norr om Karlsby samhälle på vägen mot Godegård. Enligt ortnamnsarkivet omnämndes området första gången 1386 och kallades då för Kalfsbygd.

För dig som besökare

Lustigkulle ligger en kilometer norr om Karlsby samhälle på vägen mot Godegård. En bit in på en grusväg finns en parkeringsplats med plats för cirka tre till fyra bilar (se karta nedan). Från parkeringen får du promenera utmed en gammal skogsbilväg cirka 400 meter till reservatet. Runt reservatet går sedan en vältrampad men omarkerad stig/väg som är drygt en kilometer lång.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 12 hektar
Skyddsår: 1998
Markägare: Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland