Kvillingeförkastningen naturreservat

Förkastningsbranten höjer sig på sina ställen 100 meter över slätten. Från toppen belönas besökaren med vidsträckta utsikter över Bråviken, Norrköping och Glan. Den sydvända branten med sitt solbelysta läge ger upphov till en mängd skyddsvärda arter och miljöer.

Kvillingeförkastningen är en del av en långsträckt förkastning som sträcker sig från Vättern till Oxelösund. Här finns en stor variation av naturtyper som till exempel hällmarkstallskogar, rika ädellövlundar, sumpskogar och äldre blandskogar.

Brantens otillgängliga natur med branter och klippor har lett till att området har fått stå relativt orörd och opåverkad av skogsbruk under lång tid. Förkastningens sydvända läge, orörda natur och stora mängd naturskog innebär en miljö där många sällsynta arter trivs.

Det finns gott om både stående och liggande död ved i området. Ovanliga vedsvampar som bland annat kandelabersvamp och ullticka växer bland veden och i håligheter i de stående träden bor fåglar som mindre hackspett och skogsduva. Den sällsynta lilla hasselmusen har även skådats i området.

För dig som besökare

Reservatet ingår i Kolmårdens vandringsområde med mängder av vandringsleder. Flera stigar fortsätter utanför reservatets markerade leder.

I reservatet finns ett antal fornlämningar. Torsklint är den mest välbesökta av tre fornborgar i området. Torsklint finner du centralt i reservatet och från platsen kan du njuta av en magnifik utsikt.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)