Nedre Lagnö naturreservat

Nedre Lagnö naturreservat innehåller en variation av olika naturtyper från värdefulla barrskogar över betespräglade ädellövskogar till öppna välhävdade strandängar. På ön Lindholmen och vid Uggeludden finns ett flertal gamla hamlade lindar. Både insekts- och fågellivet är rikt.

Naturreservatet omfattar flera olika naturtyper. Längst i norr finns äldre barrskog dominerad av tall på torrare, höglänt mark och gran på mer låglänt. Inslaget av gamla träd är stort och gäller främst tall där de äldsta träden har en ålder på cirka 200 år.

Inom en radie på ett par kilometer från Nedre Lagnö finns flera värdefulla barrnaturskogar, vilket gör de äldre barrskogarna i Nedre Lagnö naturreservat värdefulla ur ett landskapsekologiskt perspektiv.

De två öarna Lindholm och Tväsäck ingår i naturreservatet. På Lindholm finns cirka 15 gamla, hamlade lindar som, förutom kulturvärdet, har förutsättningar för en mycket värdefull skalbaggsfauna.

Trädskiktet i övrigt domineras av tall där många träd har en ansenlig ålder. På Lindholm finns dessutom en stor hägerkoloni som sätter sin prägel på området. Lindholm betas fortfarande.

Trädskiktet på Tväsäck domineras av tall och ek som båda har en ålder på cirka 150 år samt något yngre gran. Tväsäck har inte betats sedan 1960-talet men det finns fortfarande kvar en karaktär av betad skog.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 33,9 hektar
Skyddsår: 2010
Markägare: Söderköpings kommun och privat
Förvaltare: Söderköpings kommun