Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nedre Lagnö naturreservat

Nedre Lagnö naturreservat innehåller en variation av olika naturtyper från värdefulla barrskogar över betespräglade ädellövskogar till öppna välhävdade strandängar. På ön Lindholmen och vid Uggeludden finns ett flertal gamla hamlade lindar. Både insekts- och fågellivet är rikt.

Naturreservatet omfattar flera olika naturtyper. Längst i norr finns äldre barrskog dominerad av tall på torrare, höglänt mark och gran på mer låglänt. Inslaget av gamla träd är stort och gäller främst tall där de äldsta träden har en ålder på cirka 200 år.

Inom en radie på ett par kilometer från Nedre Lagnö finns flera värdefulla barrnaturskogar, vilket gör de äldre barrskogarna i Nedre Lagnö naturreservat värdefulla ur ett landskapsekologiskt perspektiv.

De två öarna Lindholm och Tväsäck ingår i naturreservatet. På Lindholm finns cirka 15 gamla, hamlade lindar som, förutom kulturvärdet, har förutsättningar för en mycket värdefull skalbaggsfauna.

Trädskiktet i övrigt domineras av tall där många träd har en ansenlig ålder. På Lindholm finns dessutom en stor hägerkoloni som sätter sin prägel på området. Lindholm betas fortfarande.

Trädskiktet på Tväsäck domineras av tall och ek som båda har en ålder på cirka 150 år samt något yngre gran. Tväsäck har inte betats sedan 1960-talet men det finns fortfarande kvar en karaktär av betad skog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 33,9 hektar

Skyddsår: 2010

Kommun: Söderköping

Markägare: Söderköpings kommun och privat

Förvaltare: Söderköpings kommun

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00