Hästtumla tallskog naturreservat

Hästtumla naturreservat och tre närliggande naturreservat bildar tillsammans ett stort område med skyddad gammelskog. Den gamla barrskogen är en värdefull fristad för många sällsynta djur, växter och svampar. Naturreservaten binds samman av en vandringsled som bjuder på fina upplevelser i rofylld natur.

I Hästtumla står träden glest på ett tunnt jordtäcke. Det är tecken på att skogen tidigare härjats av skogsbrand. Förr i tiden brann skogen regelbundet. För att gynna de växter och djur som är beroende av återkommande skogsbränder kan så kallade naturvårdsbränningar genomföras.

Gamla och döda träd i området innebär att flera skalbaggar, mossor och lavar trivs. Den sällsynta raggbocken hör hemma i denna natur, liksom den rödlistade dvärgbägarlaven. Den ovanliga talltickan växer på tallar som är över 150 år gamla.

Både sparvuggla och pärluggla kan höras i reservatet. Intill leden i nordväst sitter en stor fågelholk avsedd för just pärluggla. Holken sitter uppe eftersom det i dagens skogar finns ont om gamla träd med naturliga håligheter eller träd med murken och mjuk bark där hackspettar kan hacka hål. Skogens miljö är även gynnsamm för tjäder och orre.

För dig som besökare

Nära Hästtumla ligger tre andra naturreservat; Stora Boda, Bromossen och Fågelmossen. En 1,2 mil lång vandringsled binder samman alla fyra naturreservaten. Ledsträckan inne i själva Hästtumla är dock drygt en kilometer. Stövlar eller kängor rekommenderas inför din vandring. Grusvägarna som går längs med reservatet skapar goda möjligheter för dig att anpassa din vandring och utforma egna promenadslingor i olika längder.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland